Page images
PDF
EPUB

Antiquissi

ex Codicibus οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσι. Καὶ 6 mis. εἶπέ μοι, Γέγοναν· ἐγώ εἰμι τὸ ̓́Αλφα καὶ τὸ

Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος· ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω
ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν· ὁτ
νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ
θεὸς, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός· τοῖς δὲ δει-8
λοῖς καὶ ἀπίστοις, καὶ ἁμαρτωλοῖς καὶ ἐβδελυγ
μένοις, καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις, καὶ φαρμα-
κοῖς καὶ εἰδωλολάτραις, καὶ πᾶσι τοῖς ψεύσταις,
τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ
καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος. Καὶ 9
ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων
τὰς ἑπτὰ φιάλας γεμούσας τῶν ἑπτὰ πληγῶν
τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησε μετ ̓ ἐμοῦ, λέγων,
Δεύρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ
Αρνίου. Καὶ ἀπήνεγκέ με ἐν πνεύματι ἐπὶ 10
ὄρος μέγα καὶ ὑψηλὸν, καὶ ἔδειξέ μοι τὴν πόλιν
τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ

ἀληθινοὶ καὶ πιστοὶ) π. κ. ἀλ. Α. Β. + τοῦ Θεοῦ Β.

6. γέγονε· ἐγώ εἰμι τὸ γέγοναν ἐγώ εἰμι τὸ Α. γέγονα ἐγὼ τὸ Β. Α) ἄλφα Α. Β.

Ω) + καὶ B. ante ἡ ἀρχὴ.

δώσω) + αὐτῷ Β.

τῆς πηγῆς) = Α.

7. κληρονομήσει) δώσω αὐτῷ Β.
πάντα) ταῦτα Α. Β.

αὐτῷ αὐτῶν Α. vulg. Β.
αὐτὸς) = Α. vulg. Β.
ó vi.) = % A. B.

8. δειλοῖς δὲ τοῖς δὲ δειλοῖς

Α. Β.

ἀπίστοις) + καὶ ἁμαρτωλοῖς Β. φαρμακεῦσι) -κοῖς Α. Β. ψευδέσι) ψεύσταις Α. vulg. Β. δεύτερος θάνατος) ὁ θάν. ὁ δεύτ. Α. Β.

9. πρός με) = Α. Β.
εἷς) + ἐκ Α. Β.

τὰς γεμούσας) = τὰς Β. τῶν γεμόντων Α.

τῶν ἑπ.) = τῶν Β.

τὴν νύμφην τοῦ ἀρνίου τὴν γυναῖκα) τὴν νύμ. τὴν γυ. τοῦ ἀρν. Α. τὴν γυ. τὴν νύμ. τοῦ ἀρν. Β.

10. ἐπ ̓ ἐπὶ Α. vulg. B.
πόλιν τὴν μεγάλην) = τ. μ. Α.Β.

Antiquissi

mis.

11 οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ ex Codicibus θεοῦ ὁ φωστήρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, 12 ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι· ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλὸν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστι τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα 13 φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ· ἀπὸ ἀνατολῶν, πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ βοῤῥᾶ, πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ νότου, πυλώνες τρεῖς καὶ ἀπὸ δυσμῶν, πυλώνες 14 τρεῖς καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ' αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώ15 δεκα ἀποστόλων τοῦ ̓Αρνίου. Καὶ ὁ λαλῶν μετ ̓ ἐμοῦ εἶχε μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν, καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς, καὶ τὸ τεῖ16 χος αὐτῆς· καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος· καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐ 17 τῆς ἴσα ἐστί· καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς τεσ

[blocks in formation]

Antiquissi

او

em Codicibus σάρων καὶ ἑκατὸν τεσσαράκοντα πηχῶν, μέτρον mis. ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου· καὶ ἡ ἐνδόμησις 18 τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις· καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον άλῳ καθαρῷ καὶ οἱ 19 θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι, ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφειρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, τέταρτος σμάραγδος, ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ 20 ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔννατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασον, ὁ ἑνδέκατος υάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος. Καὶ οἱ δώδεκα πυλώνες δώ- 21 δεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου, καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς θαλος διαυγής. Καὶ 22 ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ὁ ναὸς αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ ̓Αρνίον. Καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς 23 σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτὴν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ Αρνίον. Καὶ περιπατήσουσι τὰ ἔθνη διὰ τοῦ 24 φωτὸς αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι

ἑκ. τεσσ. τεσσ.) δ' καὶ ἑκατὸν
τεσσ. Α. ρμδ Β.

18. ἦν) = Α. habet B.
ὁμοία) ὅμοιον Α. Β.

19. καὶ) = Α. Β.

20. σαρδόνυξ) σαρδιόνυξ Α. σάρδιος) σάρδιον Α. Β. χρυσόπρασος) -σον Α. χρυσόπασος Β.

21. ἀνὰ) ἵνα Α. ἀνὰ Β.

διαφανής) διαυγὴς Α. Β.

22. ναὸς ὁ ναὸς Α. ναὸς Β.

23. ἐν αὐτῇ) = ev A. B.
αὐτῇ· ἡ γὰρ) αὐτὴ γὰρ ἡ Β.

24. τὰ ἔθνη τῶν σωζομένων ἐν τῷ φωτὶ αὐτῆς περιπατήσουσι) περιπατ. τ. ἔθ. διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς Α. Β.

Β.

φέρουσι τὴν δ.) φ. αὐτῷ δόξαν

Antiquissi

mis.

25 τὴν δόξαν καὶ τιμὴν αὑτῶν εἰς αὐτήν· καὶ οἱ ex Codicibus πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ 26 γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, καὶ οἴσουσι τὴν δόξαν καὶ 27 τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτὴν, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν, καὶ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς 1 ζωῆς τοῦ ̓Αρνίου. XXII. Καὶ ἔδειξέ μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ̓Αρ2 νίου· ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ που ταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς 3 θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. Καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ̓Αρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν 4 αὐτῷ, καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ 5 ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐχ ἕξουσι χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι κύριος ὁ θεὸς φωτιεῖ αὐτοὺς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

[blocks in formation]

ex Codicibus Antiquissi

Καὶ εἶπέ μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀλη-6 mis. θινοί· καὶ κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προ

φητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὑτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὑτοῦ, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει· καὶ τ ἰδοὺ, ἔρχομαι ταχύ μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. Κἀγὼ 8 Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα, καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ὅτε εἶδον, ἔπεσον προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. Καὶ λέγει μοι, "Ορα μή σύν- 9 δουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν, καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου τῷ θεῷ προσκύνησον. Καὶ λέγει 10 μοι, Μὴ σφραγίσης τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ὁ καιρὸς ἐγγύς ἐστιν. Ὁ 11 ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὰς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. Ἰδοὺ ἔρχομαι 12 ταχὺ, καὶ ὁ μισθός μου μετ ̓ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ· Ἐγὼ τὸ Α 13 καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ

6. εἶπε) λέγει Β.

Κύριος) ὁ Κύ. Α. vulg. Β.
ἁγίων) πνευμάτων τῶν Α. Β.
7. ἰδοὺ καὶ ἰδοὺ Α. Β.

8. καὶ ἐγὼ) κἀγὼ Α. Β.
βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων) ἀκ. κα
βλ. ταῦ. Α. Β.

καὶ ἔβλεψα) κ. ἔβλεπον Α.
ὅτε εἶδον Β.

Κ.

ἔμπροσθεν τῶν) πρὸ A. vulg. Β.
9. σov yap) = yàp A. B.

10. ὅτι ὁ καιρὸς ὁ καιρὸς γὰρ A. B.

11. καὶ ὁ ῥυπῶν ῥυπωσάτω ἔτι) = Α. κ. ὁ ῥυπαρὰς ῥυπαρευθήτω Β. δικαιωθήτω) δικαιοσύνην ποιησάτω Α. Β.

12. Kai idov) = kaì A. vulg. B. αὐτοῦ ἔσται) ἐστιν αὐτοῦ Α. Β. 13. ἐγώ εἰμι) = εἰμι Α. Β.

Α) ἄλφα A. vulg. Β.

ἀρχὴ κ. τέλος, ὁ πρῶτος κ. ὁ

« PreviousContinue »