Page images
PDF
EPUB

W

θεὸς ' ἐπ ̓ αὐτὸν τὰς * πληγὰς

[ocr errors]

19 μένας ἐν *

a

πληγὰς τὰς

τὰς γεγραμ

b

τῷ” βιβλίῳ τούτῳ. Καὶ ἐάν * τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων * τοῦ βιβλίου" τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ” ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, καὶ ' ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας,

e f

208 τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

i

d

* τῶν γεγραμμένων" ἐν

h

Λέγει ὁ μαρτυρῶν

1

ταῦτα· ' Ναὶ ” κ ἔρχομαι" ταχύ· ἀμὴν, ' ἔρχου,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

W

+ ἑπτὰ 32. 33. 37. 48. 49 al. pl., Compl. ed. Arm. Slav. ms. Andr. Areth. in textu.

* = rec. c. codd. plur. sed + A 2. 13. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 46. 49. 55. 82 rel. fere omnes Compl. ed. Andr. Areth. ἀφελεί 46**.

ν ἀφαιρῇ rec. c. cdd. plur. ἀφέλῃ A 2. 13. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 44. 46*. 49. 50. 50o. 55. 82 al. plur., Compl. ed. Andr. Areth. ἀφελεῖται B. Alii aliter.

* βίβλου rec. c. codd. plur. sed T. B. AB 2. 13. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 49. 55. 82 al. plur., Compl. ed. Andr. Areth. = Ambr. Tychon. (τῶν) τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου (τούτου) Arm. Slav. ms. Lips. 4. τῆς προφητείας = Eth.

[ocr errors][merged small]

1

rec. + vai.

47. 49. 50. 502 alii plur., Compl.
ed. Andr. 2. ἀφέλαι 9. 16. 41.
82 al. ἀφέλῃ 26. 29 al. + et
diminuet Arm.

b nomen ejus ex libro vitæ Arr.

C

βίβλου rec. c. codd. plur. sed
τοῦ ξύλου ΑΒ 2. 13. 37. 38. 39.
40. 41. 42. 49. 55. 82 al. plurimi,
Compl. edd. Syr. (non Arr.) Copt.
#th. Arm. Slav. ms. Demid. Lips.
6. Vulg. ms. Andr. 1. Areth. Ty-
chon. Sed de libro Ambr. Primas.
4 = Α 10. 38 al. Erasm. ed.
e+kai rec. c. codd. pl. sed =
A 2. 13. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
46. 49. 55. 82 al. plur., Compl. ed.
Syr. Erp. Copt. Æth. Arm. Slav.
ms. Andr. Areth.

[blocks in formation]

ex recens.

Scholziana.

[blocks in formation]

ἀμήν Demid. Sic etiam 44, omissa reliqua libri parte.

* ἔρχου Vulg. ms. Andr. 1. in textu. ἔσται καὶ ἐλεύσεται Erp. ab ἔρχομαι ad μετὰ πάντ. = 82.

1 + vai rec. c. codd. pl. sed = AB 2. 12. 29. 32. 33. 48 al. plurimi, edd. Syr. Arr. Copt. Arm. Slav. ms. (non 10.) Vulg. Andr. ap. Bentlei. Areth.

* + Χριστέ 13. 32. 38. 48. 55 al. plurimi, Erp. Copt. Arm. Slav. ms. Andr. Areth. Primas.

- Vs. 21 = Primas.

• + ἡμῶν rec. c. cdd. pl. sed = AB 2. 13. 37. 38. 39. 40. 42. 47. 49. 50. 50° al. plur., Compl. ed. Ar. pol. Ath. Slav. ms. Vulg. ms. Andr. I. Areth. ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ μετὰ Α 12. 20. 32. 49 al. Areth. ἡ χάρις τοῦ κυρίου μετὰ

Ar. pol.

Ρ

[ocr errors]

rec. ὑμῶν.

P = A edd. Vulg. ms. ὑμῶν rec. c. cdd. plur. tŵv åyíwv B 2. 7. 9. 12. 13. 16. 30. 32. 33. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 49. 55. 56 alii plur., Compl. ed. Syr. Copt. Arm. Slav. ms. Vulg. ms. Andr. Areth.

4 + Αμήν rec. c. cdd. plur. sed = A edd. Vulg. ms. Andr. 1. Areth. in comm.

Hypographs : ἀποκάλυψις Ιωάννου Α. τέλος τῆς ἀποκαλύψεως Codd. Compl. Τέλος τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ 2. 55 al. Explicit liber apocalipsis sancti Johannis apostoli Lips. 5. λόγοι XXXIV Cassiod. Andr. κεφάλαια οβ. Areth. Capp. κδ. κεφάλαια οβ. Versus MDCCC Cod. lat.

SUPPLEMENTUM

EDITIONIS SCHOLZIANE,

IN QUO

PRÆCIPUE LECTIONES

CODICUM LITERIS CURSIVIS SCRIPTORUM

A SCHOLZIO PRÆTERMISSÆ

MEMORANTUR.

Monitum Editoris.

Post memorabiles J. WETSTENII labores, anno 1751 absolutos, prodiit egregia NOVI TESTAMENTI Editio, curante CHRISTIANO FRIDERICO MATTHÆIO *, lectiones exhibens Codicum Septem† Apocalypsim continentium.

Matthæium proximè excepit FRANCISCUS CAROLUS ALTER, qui collationes Quatuor ‡ Manuscriptorum Vindobonensium primus in lucem protulit §.

Eum subsecutus est ANDREAS BIRCH, qui Varias Lectiones in Apocalypsim edidit || a decem Codicibus ** Italicis conquisitas.

Liquet igitur uberrimam Collationum messem jam esse collectam, cum J. J. GRIESBACHIUS ††, et M. AUGUST.

* Riga, 1782-1788, 12 tomis.

In nostro Catalogo numeris 30. 32. 47. 48. 49. 50. 90 designatorum.
Nobis 33. 34. 35. 36. § Vindobonæ, 1786, 1787, 2 tomis, 8vo.

|| Hauniæ, 1800. ** Nobis 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. †† Halæ Saxonum, 1806, 2 tomis, 8vo.

SCHOLZIUS *, suas Novi Fœderis Editiones adorna

rent.

Verum enimverò neque Griesbachii propositum neque Scholzii videtur postulâsse, ut lectiones a decessoribus suis Matthæio, Altero, Birchio, vulgatas repræsentarent : et officio suo satisfacturos se esse existimabant, si has lectiones leviter tantum delibarent.

"In adhibendis Griesbachii et Scholzii editionibus” (ait Tregellius, Isagog. in Apocalyps. p. xxix.) “statim deprehendi vastam MStorum segetem in quibusdam locis esse neglectam."

Alia hodie nostræ Editionis est ratio. Nos non, ut ii, integrum NOVUM TESTAMENTUM, sed Apocalypsim tantum seorsim, excudimus. Quare, quod ii vix poterant præstare, id a nobis non injuriâ potest flagitari, ut quicquid ubique extet criticæ opis a Codicibus eliciendæ, id nos ob oculos lectorum collocare laboremus.

Quæ cum ita sint, Codicum Collationes, a Matthæio, Altero, Birchio allegatas, tantum non integras, in hoc Supplementum contulimus.

Adjecimus quoque Lectiones Codicis Vaticani, a FORDIO† suppeditatas, et Codicis item Montfortiani, in coll. S. S. Trin. apud Dublinenses asservati, quas publici juris fecit JOANNES BARRETT ‡, S. T. P., ejusce Collegii Socius.

In hâc Codicum supellectile digerendâ egregium nobis adjumentum humanissimè attulit vir eruditissimus SAMUEL PRIDEAUX TREGELLES, cujus ut vita et valetudo sufficiat, ad Editionem Novi Testamenti, criticis subsidiis instructam, diu jam meditatam, feliciter absolvendam, omnes, qui Sacris Literis bene precantur, nobiscum enixè auspicabuntur.

Restat tantum, ut jam moneamus, nos Lectiones CODI*Berolini, 1830-1836, 2 tomis, 4to.

† In Appendice Codicis Vaticani; Oxon. 1799.

Cum Codice Evangelii S. Matthæi rescripto; Dublinii, 1801.

CUM TRIUM VETUSTISSIMORUM-Alexandrini, Basiliani, Codicis Ephraemi rescripti,-in hoc Supplemento non attigisse, quippe qui eorum accuratam collationem, et recensionem quoque Apocalypseos ipsius horum Codicum auctoritate potissimum fultam, infrà simus apposituri.

Siglorum explicatio.

Primo loco posuimus lectionem Textus recepti, sive editionis Elzevirianæ, Lugduni Batavorum impressæ anno 1624.

+lectioni præfixum, indicat voces, quæ sequuntur, addi debere textui recepto, si Codicem vel Codices audias proximè allegandos.

= lectioni præfixum, indicat voces, quæ sequuntur, detrahi debere textui recepto, si Codicem vel Codices audias proximè allegandos.

Elenchus Codicum in hoc Supplemento memorandorum. Numeri nostri ubique fere cum Scholzianis conspirant. Quare adeas Scholzii PREFATIONEM* suprà repetitam, cui pauca, tantum perspicuitatis causâ, jam sunt adjicienda.

1. Codex Reuchlinianus; Erasmi unicus, ubi nunc extet, non liquet. Versibus sex in fine Apocalypseos caruisse videtur, quos Erasmus, a Vulgatâ Versione Græcè redditos, supplevit.

2. Cod. Reg. Paris. 237.
3. Cod. Stephani 15.
4. Cod. Reg. Paris. 219.

5. Codices a Laurentio Vallâ adhibiti, unde quasdam lectiones mutuatus est Erasmus: ubi nunc lateant, nescitur.

6. Cod. Baroccianus 3. Oxonii, in Bibl. Bodl.

7. Cod. Harleianus 5537. scriptus A.D. 1087. Optimæ notæ, ut Tregellio videtur.

8. Cod. Harl. 5778.

9. Cod. Bodleianus 131.

* Videas item Tregellii Isagogen lectu dignissimam in editione ejus Apocalypseos, Lond. 1844, p. xxi-xxix.

« PreviousContinue »