Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small]

aku ai.

ka poe ike ole ia lehova i imi loe i ka laau nui no loko mai

Ua ike no hoi ko o kou maka iho, alaila oe e oukou Makua o ka lani, he ike pono ai i ka unubi i ka pono ke loaa ia oukou ia mau pula iki no loko mai o ka mamea a pau.

ka o kou hoahanau. 33. Aka, e imi e aku ou- 6. Mai haawi aku i ka kou mamua i ke aupuni o ke mea hoano na na ilio, mai Akua, a me kana pono, a e hoolei i ka oukou momi i mua pau ua mau mea la i ka haa- o na puaa o hehiia i lalo e ko wiia mai ia oukou.

lakou wawae, a e kepa mai 34. No laila hoi, mai ma- hoi lakou e moku oukou. não nui aku oukou, i ka la da 17. E noi, a e haawiia na popo, no ka mea, na ka la oukou; e imi, a e loaa hoi ja apopo e manao iho na mea oukou; e kikeke, a e weheia nona iho... O ka ino o keka-hoi ia oukou. hi la, ua nui ia nona iho. 8. Oia, o ka mea i noi, ua

haawiia nana; o ka mea iimi, MOKUNA. VII. ua loaa ia ia; o ka mea i ki

keke, ua weheia ia ia. Ka hopena ka Iesu olelo.

9. Owai la ke kanaka o AI manao ino aku o oukou i haawi aku i ka poha

manao ino ia mai ou- ku na kana keiki ke noi mai kou.

i berena? 2. No ka mea; me ka ma- 10. A i noi mai ia i ia; e nao ino a oukou e manao ino haawi aku anei kela i ka moo aku ai, e manao ino ia mai omole nana? no hoi oukou. Me ke ana a 11. Ina oukou ka poe heoukou e haawi aku ai, e wa i ike i ka haawi aku i ka haawiia mai no hoi ia ou- makana maikai na ka oukou kou.

kamalii, he oi nui aku ka ko. 3. He aha kau mea e nana oukou Makua i ka lani ke aku ai i ka pula iki i loko o haawi mai i ka mea maikai ka maka o kou hoahanau, na ka poe e noi aku ia ia. aole hoi oe i ike i ka laau nui 12. Ona mea a pau a oui loko o kou maka iho? kou e makemake ai e hanaia

4. Pehea hoi oe e olelo aku mai e na kanaka ia oukou, ai i kou hoahanau, E homai pela no hoi oukou e hana aku na’u e unuhi ka pula iki no ai ia lakou. Oia no ke kaloko mai o kou maka ? He nawai a me ka mau kaula. laau nui no ka hoi i loko o 13. E komo ae oukou ma kou maka iho.

ka ipuka pilikia, no ka mea, 5. E ka aiahua, e unuhi e lhe akea ka ipuka, he pala

[ocr errors]
[ocr errors]

halahà hoi ke ala nui é hiki 22. Nui no ka poe e olelo aku ai i ka make: nui wale mai ia'u ia la, E ka Haku, ka poe

e komo malaila. e ka Haku, aole anei makou 14. Aka he pilikia ka ipu- i'aó aku ma kou inoa? i mahika, he ololi nö hoi ke ala e ki aku i na uhane ino ma kou hiki aku ai i ke ola, kakai- inoa? a i hana aku i na hana kahi wale ka poe e loaa'i ia. mana a nui ma kou inoa?

15. E malama hoi ia ou- 23. Alaila e olelo aku au kou i ka poe kaula hoopuni- ia lakou, aole au i ike ia oupuni ke hele mai io oukou kou, e haele oukou pela mai nei me ke kapa hulu hipa, o'u aku nei e ka poe i hana aka ko loko, he poe ilio hihiu ino. hae lakou.

24. No laila hoi; o ka mea 16. No ko lakou hua e ike e lohe ia mau olelo a’u, a e aku ai oukou ia lakou. E malama hoi ia, e hoohalike ohiia anei ka hua waina no, au ia ia me ke kanaka naau luna mai o ke kakalaioa? a ao ka i kukulu i kona hale me ka hua fiku no luna maio maluna o ka pohaku; ka puakala ?

25. A haule mai ka ua, 17. Oia hoi, o ka laau mai- kahe mai ka wai, nou mai ka kai a pau ke hua inai ia i ka makani; a pa ma ua hale la, hua maikai, aka o ka laau ino aole nae i hiolo, no ka mea, ke hua mai ja i ka hua ino. ua houkumuia ma ka po

18. Aole e hiki i ka laau haku. maikai ke hua mai i ka hua 26. O ka mea la e lohe ia ino; aole hoi e hiki i ka laau mau olelo a'u a e malama ole ino ke hua mai i ka hua mai- hoi ia, e hoohalikeia hoi ia kai.

me ke kanaka ríaau po ka i 19. O ka laau a pau ke kukulu i kona hale maluna o hua ole mai i ka hua maikai ke one; e kuaia i lalo, e kiolaia aku 27. A haule mai ka ua, hoi ia i ke ahi.

kahe mai ka wai, nou mai ka 20. No laila hoi, ma ko makani, a pa ma ua hale nei, lakou hua e ike aku ai oukou a hiolo iho la ia, nani wale ia lakou.

hoi kona hiolo ana. 21. O ka poe la e olelo mai 28. A hooki ae la Iesu ia ia’u, E ka Haku, e ka Ha- mau .olelo, kahaha iho la ka ku, aole e pau lakou i ke ko- naau o kanaka i kana ao ana. mo i loko o ke aupuni o ka 29. No ka mea, ua ao aku lani, aka o ka mea la e mala- la kela ia lakou me ka mana, ma i ka makemake o ko’u aole e like me ka poe kaMakua i loko o ka lani. kauolelo.

Ka hoola Iesu i ka mai MATAIO. lepera, a me ke kuni,

рое

MOKUNA VIII. aku, a hele aku no ia; a

i kekahi hoi, E hele mai, a Ka Iesu hana mana.

hele mai no ia; a i ku’u kau-IHO maila ia mai ka wa E hana ia mea, a hana

mauna mai, he nui loa no ia. ka poe i ukali ia ia.

10. A lohe ae la Iesu ma2. Aia hoi, ke kahi mai le- halo ae la, i aku la i ka i pera ue hele mai io na la, ku- ukali mai ai, Oia io, aole au kuli hoomaikai ia ia, i maila, i ike i ka paulele nui ana e E ka Haku, a he makemake like me nei i loko o ka Isera -oe, e hiki ia oe ke hoomae- ela. mae ia'u.

11. Kei aku nei au ia ou3. Kikoo akula Iesu i ko- kou, he nui no ka poe e hele na lima, hoopa iho la ia ia, i mai, mai ka bikina, a mai ke aku la, He makemake au; ekomohana mai, à e noho pu ola hoi oe. Ola koke iho la me Aberahama, a me Isaaka, ua mai lepera la.

a me lakobai loko o ke aupu4. I aku la Iesu ia ia, Mai ni o ka lani. hai aku oe ia hai. E hele no 12. Aka ona keiki o ke oe e hoike aku ia oe i ke ka- aupuni e kipakuia lakou i ka huna, e haawi hoi i ka mohai pouli iwaho, malaila e ue ai, a a Mose i kauoha mai ai i mea e ui ai na niho. e ikeia’i e lakou kou ola ana. 13. Olelo aku la Iesu i ka

5. Hiki ai la Iesu i Kapera- luna koa, 0 hoi e like me kau nauma, hele mai la ke kahi i paulele mai ai, e pela ia no luna koa, poi mai la ia ia,

Ola iho la kana kau6. I mai la, E ka Haku, wa ia hola. ke waiho la no ku’u kauwa 14. Komo ae la Iesu i loko i ka hale, ua make i ka lolo, o ka hale o Petero, ike aku la he mai" nui loa.

i ka maku'wahine o kana wa17. Ae aku la lesu ia ia, E hine, ke waiho la ia me ka hele aku no au e hoola ia ia. mai kuni.

8. Ekemu mai la ka luna 15. Hoopa aku la ia i kona koa, i maila, e ka Haku, ao- lima; haalele iho la ke kuni le au e pono i komo ae oe i ia ia; ala ae la ia e lawelawe loko o ko'u hale, aka e iae oe ia lakou. i ka olelo wale no, a e ola no 16. A ahiahi ae la, he nui ku’u kauwa.

i uluhia e na daimonio 9. No ka mea, he kanaka i halihaliia mai io na la; hooaku au malalo ae e ke alii, kuke akula oia i na uhane i he mau koa malalo mai o’u; waho i ka olelo wale no, a hoolelo aku au i kekahi, e hele !ola iho la i ka poe mai a pau.

ka poe

hoi oe.

ai kona poo.

Va hoomalie Iesu MOKUNA VIII. i ka ino 'a me ka ale.

17. Pela i ko ai ka olelo ka makani a me ka ale, malie a ke kaula, a Isaia, i ka' i a- loa iho la. na mai, Nana i lawe. ko ka- 27. Mahalo aku la va poe kou nawaliwali, nana hoi i kanaka lag nalu iho la läkou halihali aku ko kakou mai. He aha ke ano o keia kanaka

18. Ike ae la Iesu i ka poe i hoolohe mai ai ka makani a nui loa, na poe ae la ia, i aku me ka ale ia ia? la e holo aku i kela kapa. 28. A hiki aku la ia i kela

19. Ua hele mai la, keka- kapa, i ka aina o ka poe o Gahi kakauolelo, ua olelo mai la dara, halawai mai la me ia eia ia, E ke kumu, e hahai lua mea i uluhia e ka daimomau aku au ia oe i kau wahi e nio e hoea mai ana má kailihele ai.

na mai, ua nui loa ke ku e ka 20. I aku la Iesu ia ia, He hau, aohe kanaka aa aku e lua ko ke alopeke, he wahi maalo ma ia wahi. noho no ko ka manu o ka le- 29. Aia hoi, kahea mai la wa, aka o ke Keiki a ke ka- laua, i mai la, He aha la kau naka, aole ona wahi e waiho ia makou nei e Iesu ke keiki

a ke Akua? Ua hiki e mai 21. Olelo mai la ia ia ke-nei no oe e hana eha mai ia kahi haumana ana, E ae mai makou mamua o ka manawa? oe e hele e aue kanu mamua 30. Ai kahi liuliu aku, he i ku’u makuakane.

kuma puaa nui e ai ana. 22. Ua olelo aku la lesu ia

31. Ua noi mai l'a ia mau ia, e hahai mai oe ia'u na ka daimonio ia ia, i mai la, Ina e poe no i make e kanu ko lakou kipaku.oe ia makou i waho e mea make.

ae mai oe e haele makou e 23. Holo aku ia ma ka ino

komo aku i loko o ke kumu ku, holo pu aku la kana poe puaa. haumana me ia.

32. Ae aku la ia ia lakou,

O haele; A hemo lakou iwać 24. Aia hoi, ooloku nui ae ho, komo aku la i loko o ya la ka loko, popoiia ka moku e kumu puaa la: aia hoi naholo ka ale; aka.oia ke hiamoe la.

kiki aku la ua kumu puaa la 25. Kii: aku la kana maủla pau i lalo i ka pali a i ka 10haumana e hoala ae ia ia, i a- ko, pau lakou i ka make i ka ku la, E ka Haku e hoola

wai. mai ia makou, e make ana 33. O ka poe kahu o ua poe makou.

puaa" la, ua auhee aku la, a 26. I mai la ia, He aha ko komo i loko o ke kulanakaùoukou mea i makau ai; e ka hale, hai aku la ia mau mea poe paulele kapekepeke? Kü a pau a me ka ka mau méa i ae la ia i luna, papa aku la i luluhia e ka daimonia.

Ua olaia la mai lolo. MATAIO Kaheaia Mataio.

ia’u.

34. Aia hoi, ua hele nui naka, mahalo aku la a hoonaae la ko ke kulanakauhale a ni aku la lakou i ke Akua pau i waho e halawai me le- nana i haawi mai ia mana no su,'a ike aku la ia ia, mali a- na kanaka. ku la ia ia e hele aku ia mai 9. A hele aku la Iesu mai ko lakou aina aku.

laila aku, ike aku la ia i ke

kanaka o Mataio ka inoa e now MOKUNA IX. ho ana ma kahi kookupu ai,

i aku la ia ia, E hahai mai oe Ta hoola Iesu ka mai lolo.

Ku ae la ia, hahai aku EE aku la ia i luna o ka la ia ia.

moku, holo aku la i ke- 10. A i ko Iesu noho ana i kahi kapa a hiki i kona kula- ka ahaaina i loko o ka hale, nakauhale.

nui ka poe luna auhau a me 2. Aia hoi, ua hali mai la ka poe hewa i hele mai, i nolakou io na la i kekahi mai ho pu me ia a me kana mau lolo e waiho ana i luna o ka- haumana. hi moa.

A ike ae la Iesu i 11. A ike aku la ka poe ko lakou paulele, i aku la ia i Parisaio i aku la. i kana mau ka mai lolo, E ke keiki,e hoo- haumana, No ke aha la e ai ikaika oe, ua pau kou hala i pu ai ka oukou kumu me ka ke kalaia,

poe luna auhau a me ka poe 3. Aia hoi, ua ohumu ae la hewa? kekahi poe kakauolelo, He 12. Lohe ae la Iesu, i akuamuamu ka oia la.

ku la ia lakou, Aole no ka 4. Ua ike iho la Iesu i ka poe ola ke kahuna, aka no lakou manao, ninau aku la, ka poe mai no ia. No ke aha la e manao ino ai 13. E hele hoi oukou e ao oukou i loko o ko oukou naau? i ke ano o neia, O ke aloha

5. He aha aku la ua olelo ka’u makemake, aole ka moe oi, i ka olelo aku, Ua pau hai; ua hele mai nei au e ao kou hala i ke kalaia, a, i ka aku i ka poe hewa e mihi; alelo aku, E ala ae, a e hele? aole no ka poe maikai.

&. I ike hoi oukou e, he 14. Alaila hele mai io na mana ko ke Keiki a ke kana- fa na haumana a Ioane, i mai ka i ke kala aku i ka hala la, He aha ka makou a me ma ka honua, (i aku la ia i ka poe Parisaio i hoopololi ka mai lolo,) E ala ae, e la- pinipini ai, a o kau mau hauwe oe i kou wahi moe, a e mana hoi, aohe hoopololi? hoi i kou hale.

15. I aku la Iesu ia lakou, %. Ala ae la ia, a hoi aku E u ana anei na kini o ke la i kona hale.

kane hoao, i ka wa e noho pu 8. A ike aku la ka poe ka ai ia me lakou? Ei ae a hi

« PreviousContinue »