Á Magyar tudós társaság' (tudományos akadémia) évkönivei. Köt.1-17, darab 5, Volume 6

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 72 - Itt a baj, és essünk át elvégre az önmegismerésnek ezen legkeserűbb adagán - mert csak ez után javúlhatunk teljes egészségre — mikép ti nem a...
Page 71 - ... hullámokkal küzdő is, ha magában nem bízik, mindent megragad, mire csak kezét teheti. ».Jaj, mily kevesen vagyunk így sopánkodának lehetetlen, mikép ennélfogva a roppant számu német- és szlávban el ne olvadjunk ; terjeszteni kell tehát a nyelvet s nemzetiséget mindenek előtt.
Page 67 - s feldicsőitve fajtánk. Nyelvet, nemzeti sajátságot, illy felette könnyű szerrel azonban, én legalább ügy hiszem, még csak biztosítni sem lehet, 's annál kevesebbé szilárdabb 's tágabb alapokra állítni ; minthogy — és itt különös figyelemért esedezem — a' szólás még korántsem érzés, a' nyelvnek pergése korántsem dobogása még a' szívnek, és ekkép a' magyarul beszélő,4 sőt legékesebben szóló is, korántsem magyar még.
Page 70 - ... s pedig mert a nemzetek békés átalakulási működésében, mikor minden, bár a legkisebb erőszak is ellenhatást, és egyetlen egy igazságtalanság ezer megboszulót szül. semmi nem győz, mint egyedül lelki felsőbbség és az örök való. A kérdés — hogy ti kirekesztőleg csak egy mód által biztosíthatja a...
Page 79 - Maga magától, sa nélkül, hogy tolakodó volna, nőne és terjedne az ; mert midőn mindenben mintául szolgálhatna s példakép vétetnék, természetes, hogy lassanként mindenben utánozva is lenne, s ekkép mind nézetit, mind szokásit, és ezekkel mulhatlan érzelmit is — mert jó példa : jó tett, és ez áltálján mindig hálát arat — lassanként azokra ruházná, kik vele érintkezésbe jőnck, mi által nyelve is terjedne mulhatlan ; mert ébredjen csak egyszer érzet s bizony...
Page 79 - ... s hogy e szerint minden nép, és így a magyar is, sokkal nagyobb olvadási veszélyben van, ha minőségi súlylyal jő érintkezésbe, mint ha egyedül a nagy számmal volna dolga, mely eláraszthat, feldúlhat, sőt meg is gyilkolhat, de elolvasztani, megsemmisítni soha nem képes ; midőn más részről világos, hogy minden nép és ekkép a magyar is, egyedül minőség és nem szám által olvaszthat más vért magába.
Page 75 - ... hazai növényt, mint a' most divatban levő ásson szünetlen korbácsolás, mellynél sok még a' kancsukát sem tartja roszabbnak, ugyan nem nüvekedett-e, kérdem, e' tulliév már annyira, mikép az, ki illy alakban látja a...
Page 78 - ... lehető legaggasztóbb veszélybe bonyolítják azt, hahogy ezen felette nagy dicséretre méltő tulajdonok' háttérében nem világlik az erkölcsi felsőbbség ellentállhatlan súlyával a* civilisatiónak varázshatalma. — Minthogy, hála az égnek! e' földgömbön — hol nemcsak fajtája, de egész neme" érdekét köteles szívén hordani minden jobbra törekedő ember, ki, mert vérét bálványozza, más' fajtáját azért meg nem veti — e' földgömbön, mondom , nem a...
Page 71 - ... ragyogó példák' útmutatása szerint ne ébredeztünk volna azon szent kötelesség' érzetére, hasonlólag járulni hű kebellel köz anyánk
Page 60 - ... s nemzeti életek mértéke szerint nem horul-e szaporábban ránk, mint gondolnók, mikor csak testületünk fogja tán ereklye gyanánt vagy inkább bágyadtan pislogó lámpaként őrizni azon nyelvet, melyet legdrágább kincsének, nemzeti s függetlenségi alapjának elismert ugyan a magyar, de forró vérétől hajtva, bálványaitól elszédítve, nemcsak őrizni nem birta, hanem saját lábaival tiporta el.

Bibliographic information