Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[ocr errors]

A.

B.

C.

E.

e.

[ocr errors]

G.

H.

J.

L.

1.

M.

m.

N.

n.

P.

R.

S.

T.

t.

U.

V.

Förklaring öfver beteckningarna.

K. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Akademiens bibliotek.
K. Statistiska Centralbyråns bibliotek.

K. Karolinska Mediko-kirurgiska Institutets bibliotek.

Nordiska Museets bibliotek.

Entomologiska föreningens bibliotek (förvaras å Riksmusei entomologiska afdelning).

K. Akademiens för de fria konsterna bibliotek.

Generalstabens bibliotek.

Stockholms högskolas bibliotek.

K. Landtbruks-Akademiens bibliotek.
Lunds Universitetsbibliotek.

Svenska läkaresällskapets bibliotek.

Göteborgs stadsbibliotek (med K. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets bibliotek).

Malmstenska biblioteket (Studentkårens), Upsala.

Nationalmusei konstafdelnings bibliotek.

Lorénska biblioteket, Stockholm.

Pedagogiska biblioteket, Stockholm.

Riksdagens bibliotek.

Kongl. Biblioteket.

K. Tekniska högskolans bibliotek.

Tekniska skolans bibliotek.

Upsala Universitetsbibliotek.

K. Vetenskaps-Akademiens bibliotek.

W. K. Vetenskaps-Societetens bibliotek, Upsala.

En asterisk [] framför någon af ofvanstående bokstäfver betecknar, att ett verk tillkommit ifrågavarande bibliotek genom byte eller gåfva. Parentes () kring bokstäfverna utmärker, att ett verk blifvit af det så betecknade biblioteket förvärfvadt före år 1894.

Endast i utlandet tryckta arbeten upptagas i denna katalog. För den nyutkomna svenska litteraturen, hvilken genom boktryckeriernas i lag stadgade aflemningsskyldighet i sin helhet samlas i landets tre största bibliotek, redogör, tillnärmelsevis, den årligen utkommande >Årskatalog för svenska bokhandeln». Ej heller äro annat än i undantagsfall upptagna böcker äldre än det senaste årtiondet. En del särtryck och småskrifter af obetydligt omfång eller innehåll äro likaledes uteslutna. Af verk stadda under utgifning är infördt endast hvad som tillkommit under 1894.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »