Page images
PDF
EPUB

J

RECHTSGELEERD MAGAZIJN.

TIJDSCHRIFT

VOOR

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE RECHTSSTUDIE,

ONDER REDACTIE VAN

Mrs. H. I. DRUCKER en W. L. P. A. MOLENGRAAFF.

TWINTIGSTE JAARGANG.

HAARLEM.

DE ERVEN F. BOHIN.

1901.

AUG 2 4 1920

INHOUD.

[ocr errors]

(De Boekbeschouwingen en Aankondigingen, waarbij de schrijver
niet wordt vermeld, zijn van de Redactie.)

Blz. Twee vragen van tiendrecht (Vervolg), door Mr. Seerp

Gratama, rechter i. d. arrondissements-rechtbank te
Rotterdam..

1 Over voortdurende en zoogenaamde collectieve delicten, door

Mr. L. Ch. Besier, Ambt. v. h. Openb. Min. te Utrecht. 81 Het schenkingsverbod van art. 1715 B. W., door Mr. R. W.

J. C. de Menthon Bake, advocaat te 's Hertogenbosch. 113 Overzicht der Engelsche wetgeving gedurende het jaar 1899,

door Mr. M. v. Regteren Altena, te Amsterdam..... 138 Eene mislukte herziening van ons hypotheekstelsel, door I. Boer Hzn., landmeter te Utrecht...

... 203 Het wetsontwerp op de vicariegoederen, door Mr. J. van Drooge, advocaat te Voorschoten....

235 Vrijheidsbeneming als straf, door Jhr. Mr. A. J. Rethaan

Macaré, advocaat-generaal b. d. Hoogen Raad te 's Gra

venhage... De lex (hac edictali» in het Roomsch-Hollandsche recht en

hare toepassing in Zuid-Afrika, door Mr. C. J. M. Wilde, te 's Gravenhage....

... 355 De voorgestelde novelle betreffende de algemeene leerstukken

in het Wetboek van Strafrecht, door Jhr. Mr. R. Feith,

rechter i. d. arrondissements-rechtbank te Breda... ... 395 Openlegging van boeken volgens het Wetboek van Koop

handel, door Mr. G. Kirberger, advocaat te Amsterdam. 499

[ocr errors]

... 257

[ocr errors]

Boekbeschouwingen en Aankondigingen.
A. Nederlandsche literatuur.

Blz. Ch. Gide, beknopt leerboek der staat huishoudkunde, voor

Nederland bewerkt door C. R. C. Herckenrath, door

Mr. H. B. Greven, hoogleeraar te Leiden...... 152 Mr. W. C. I. J. Cremers, de Gemeentewet, 5de druk.. 174 C. G. Steen, handboekje voor notarissen..

... 175 Mr. S. K. Thoden van Velzen, verzameling van de

sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke
vernietigingsbesluiten. Eerste stuk....

176 Mr. H. J. Koenen, het recht in den kring van het gezin,

door Mr. P. A. Tichelaar, hoogleeraar te Leiden.... 301 Mr. E. Fokker, de Ongevallen wet 1901....

304 R. Fruin, geschiedenis der staatsinstellingen in Neder

land tot den val der republiek (uitgegeven door Dr. H.
T. Colenbrander), door Mr. S. J. Fockema An-
dreae, hoogleeraar te Leiden......

314 Mr. S. Sybenga, memorie nopens den rechtsgrond der

heffingen van verlaatsrechten en passagegelden wegens
het gebruik der Stads Groninger kanalen....

336 Uitgaven van: het Burgerlijk Wetboek, bewerkt door Mr.

Meijer Wiersma; de wet tot regeling van het lager
onderwijs; de leerplicht wet, met aanteekeningen door
Dr. Vitus Bruinsma.....

337 Mr. W. M. H. Boers, het beleid van den liberalen Staat

(1848–1897), door Mr. H. Krabbe, hoogleeraar te
Groningen ...

469 Mr. Ed. Philips en H. C. de Jongh, Woningwet en Gezondheidswet 1901....

478 De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J.

R. Thorbecke, verzameld door Mr. G. G. van der
Hoeven, dl. 2.....

478 Mr. H. Krabbe, administratieve rechtspraak, door Mr.

H. Reuijl, rechter i. d. arr.-rechtb. te Heerenveen.... 521

[ocr errors]

Proefschriften.
Jan Kosters, het oude tiendrecht, door Mr. Seerp

Gratama..

1

[ocr errors]

Blz. I. Hen, de arbeidsovereenkomst in de diamant-industrie,

door Mr. B. J. Polenaar, advocaat te Amsterdam.... 157 F. B. Enthoven, studie over het anarchisme van de

daad, door Mr. D. Simons, hoogleeraar te Utrecht... 324 F. Sleutelaar, belasting van waardevermeerdering, door

Mr. J. Kruseman, advocaat te Amsterdam..... 330 J. H. Telders, het onderzoek van wetsvoorstellen in wetgevende vergaderingen....

333 G. W. van Vierssen Trip, beschouwingen over het

wetsontwerp van 1900 tot nadere regeling van het Neder-
landsche muntwezen, door Mr. J. d'Aulnis de Bou-
rouill, hoogleeraar te Utrecht. ..

.. 534 J. ten Brink Jr., de exceptiën en hare wettelijke regeling

537

[ocr errors]

B. Buitenlandsche literatuur.
Dr. S. Brie, die Lehre vom Gewohnheitsrecht, door Mr.
H. J. Hamaker, hoogleeraar te Utrecht......

155 M. Hallbauer, Erbschaftsrecht; - Verwandtenrecht

(Meinholds Juristische Handbibliothek, n°8 102 en 104). 177 Dr. Fr. von Liszt en Dr. G. Grusen, die Strafgesetz

gebung der Gegenwart, in rechtsvergleichender Darstel-
lung. Bd. II, door Mr. H. van der Hoeven, hoog-
leeraar te Leiden...

295 Dr. L. Rosenberg, die Beweislast nach der Civilprozess

ordnung und dem bürgerlichen Gesetzbuche. ...... 305 0. Netter, das Prinzip der Vervollkommnung als Grund

lage der Strafrechtsreform, door Dr. G. Heymans,
hoogleeraar te Groningen....

477 E. Lambert, la tradition romaine sur la succession des

formes du testament devant l'histoire comparative..... 543 Dr. E. Bruck, die Einigung im Sachenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches....

544

Opmerkingen en Mededeelingen.
A. Wetgeving.
Nederland. - De Nederlandsche wetgeving in het tijd vak
1 Juli 1897 tot 1 October 1901..

545

« PreviousContinue »