Page images
PDF
EPUB

Lehmann, K., u. H. Schnorr v. Carolsfeld, die Njálssage insbesondere in ihren juristischen Bestandtheilen. Ein krit. Beitrag zur altnord. Rechts- u. Literaturgeschichte. Berlin, Prager. VII, 234 S. gr. 8. 6 M Lenk, H., Die Saga v. Hrafnkell Freysgođi. Eine isländ. Geschichte aus dem 10. Jahrh. n. Chr. Aus dem altisländ. Urtexte zum erstenmale ins Deutsche übers. u. m. ausführl. Erläuterungen, nebst e. kurzen Einführung in die isländ. Sagaliteratur versehen. Wien, Konegen. XIII, 132 S. gr. 8. 2 M. 80 J. Lovtidende for Kongeriger Danmark for Aaret 1882. 32 Nr. sam og Register. Lind. 4. 4 Kr. Subskriptionspris 2 Kr., i Forbindelse med Ministerialtidende 4 Kr. Mémoires de la société royale des antiquaires du Nord. Nouvelle série. 1882-83. 132 S. 1884. 56 S. Kjøbenhavn, Gyldendal. 8. Müller, S., Grundtrack af den nordiske Mythologi. Efter N. M. Petersen. Til Skolebrug. Schubothe. 30 S. 8. 50 øre.

3 Kr.

Serfling, G., Die nordisch-germanische Mythologie und der Mythus von Thor. Plauen i. V., 1882. 28 S. 4. (Progr.) Þorláksson, G, udsigt over de norsk-islandske skjalde fra 9. til 14. århundrede. Kjøbenhavn, Gyldendal. 192 S. 8. Thoroddsen, Þ., Islands beskrivelse. Efter Lýsing Islands gefin út hinn íslenzka þjóðvinafjelagi oversat af A. Helland. Mit Titelbillede. Cappelen. 4 Bl. 120 S. 8.

5 Kr.

2 Kr.

[blocks in formation]

Andersen, H., Fairy tales. A new translation, by H. B. Paull. Specially adapted and arranged for young people. With original illustrations. London, Warne. 8.

2 sh. 6 d.

The improvisatore; or, life in Italy; from the Danish by M. Howitt. New York, Munro. 59 p. 4. (Seaside lib., no. 1485.) 20 c. Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkill. Tidskrift, utgifven på uppdrag af landsmålsföreningarne i Upsala, Helsingfors ock Lund J. A. Lundell. 1882. A. (II, 6—8.) Sthlm, Samson & Wallin. 1882. 27,38 och 22 S. 8. För årg. 4 kr. 50 öre. Nyare, till kännedom om de svenska landsmålen. II.

genom

Inhalt: Nordlander, Om sil ock sel i norländska ortnamn. Svensen, Sagor fran Emådalen. Hylten-Cavallius, Gåtor ock spörsmål fran Värend.

[ocr errors]

Bojesen, E., kortfattet dansk Sproglaere. Nittende Oplag. Kjøbenhavn, Reitzel. 40 S. 8.

45 øre.

Bok, Folkets. Ordbok för nyttig kunskap. I förening med flere fackmän utgifven af K. P. Arnoldson. 4. hft. Sthlm, Björck. sp. 193-256. 8.

25 öre. Borg, H.; Sagan om Athis och Prophilias. En förberedande studie på vv. 1-2505 af en å kongl. Biblioteket i Stockholm befintlig och förut ej publicerad handskrift från år 1299. Upsala, 1882. 128 S. 4. (Diss.) Bruun, C. F., om Bogstavlydenes Laengde i danske Ord (ogsaa kaldet Ordenes Tonehold og Tonelag). Et Bidrag til Laeren om Udtalen i Dansk. Holm, Horsens. 32 S. 8. 50 øre.

Christensen, Jens, Esaias Tegnér, der Sänger der Frithiofsage. Eine litterarhistor. Studie. Mit 2 Portraits Tegnérs in Stahlst. 2. Aufl. Leipzig, Gebr. Senf. IV, 216 S. 8. 3 M. 75 ; Einb. 75 M Familjebok, Nordisk. Konversationslexikon och realencyklopedi. Sthlm, Expeditionen. 1882. VI, 6 – 8. VII, 1.Sp. 801-1280 u.1—160. 8. à 75 öre. Feilberg, H. F., plan for en ordbog over jysk folkemål. Kjøbenhavn, Klein. 24 S. 8.

50 øre.

Gedichte, einige, von C. D. v. Wirsén, Oscar II., B. E. Malmström, E. Sehlstedt, Z. Topelius, J. L. Runeberg u. a. Aus dem Schwed. frei übers. v. Decebe. Hamburg, Richter. 76 S. 8. 1 M Grundtvig, S., danske Kaempeviser og Folkesange fra Middelalderen, fornyede i gammel Stil. Med 6 Melodier. Andet Oplag. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. (Folkelaesning 11.) Kjøben havn, Gad. 180 S. 8. Halvorsen, J. B., Norsk Forfatter- Lexikon 1814-1880. Paa Grundlag af J. E. Krafts og Chr. Langes Norsk Forfatter-Lexikon 18141856 samlet, redigeret og udgivet med Understøttelse af Statskassen. Femte Hefte. Birch-Bjørnson. Den norke Forlagsforening. S. 257 --1 Kr

1 Kr.

320. 8. Hammarsköld, L., Valda humoristiska och poetiska skrifter. Med lefnadsteckning och porträtt utgifua af B. Norling. 7:e (slut-)hft. Sthlm, Falk. S. 305-351 och 1 portr. 8. 75 öre. Kompl. ind. 5 kr. Handlingar, Kongl. Bibliotekets. 5. Arsberättelse för år 1882. Bibliografi: Sverige till främmande magter. 3. 1701-1874. Sthlm, Kongl. Biblioteket. 12 S. och S. 285-480. 8. 2 kr. 50 ôre. Hansen, M. M., Sønderjydernes Kamp for Modersmaalet. Med Kort, Portraeter o. s. v. Andet Oplag. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. (Folkelaesning 16.) Kjøbenhavn, Gad. 240 S. og 1 Bil1 Kr. 25 øre. P., illustreret dansk Litteraturhistorie. Med Textprøver, Forfatterportraiter samt Facsimiler af Skrifter og Tegninger m. m. 1ste Hefte. Kjøbenhavn, Philipsen. 48 S. og 4 Bilag. 8. Heiberg, H., formløse Breve til Hertuginden af Sjaelland. Oversaettelse ved V. Petersen. Schou. 272 S. 8.

lede. 8.

90 øre.

Avtoriseret

3 Kr.

- P. A., Breve. Udgivne af J. L. Heiberg. Andet Oplag. Kjøbenhavn, Reitzel. 200 S. 8. 2 Kr. 50 øre, indb. 4 Kr.

- J. L., Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En Be retning, støttet paa efterladte Breve. 2. u. 3. Udgave. Kjøbenhavn, Gyldendal. 488 resp. 508 S. og 2 Portraeter. 8. 4 Kr.. indb. 5 Kr. 75 øre. Hernlund, H., Bidrag till den svenska skollagstiftningens historia under partitidehvarfvet. 1718-1809. I. 17081760. Stockholm, 1882.

61, 14 S. 4. (Upsal. Diss.) Holst, E., Et Par synthetiske Methoder isaer til Brug ved Studiet af metriske Egenskaber. (Saerskilt aftrykt af Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1882. Nr. 11.) (1882.) Christiania, Dybwad. 112 S. 8. 1 Kr. 75 øre. Horn, F. W., N. F. S. Grundtvigs Liv og Gjerning. Et biografisk Forsøg. 1. u. 2. Hefte à 80 S. Schønberg. 8. à 1 Kr. Järta, H., Valda skrifter, utg. af H. Forssell. 5:e-9:e hft. Sthlm, Norstedt & Söner. I, S. 161-336; II, 160 S. 8. à 1 Kr. Ibsen, H., Gildet på Solhaug. Skuespil i tre Akter. Anden Udgave med en Fortale af Forfatteren. Kjøbenhavn, Gyldendal. 110 S. 8. 1 Kr. 50 øre, indb. 2 Kr. 75 øre. Nora a play. Translated from the Norwegian by H. F. Lord. London, Griffith and Farran. 144 p. 12. Jolin, J., Skrifter. Andra serien. Romaner. II. Rosen bland kamelior. 1:a-4e hft. Sthlm, Bonnier. 282 S. 8. 2. Kr. 80 öre. Jørgensen, L., Bidrag til Belysning af Drikspørgsmaalet. Fjerde forøgede Udgave. Topp. 78 S. 8. Kalkar, O., Ordbog til det aeldre danske Sprog (1300-1700.) 4de Haefte. Kjøbenhavn, Klein. 128 tospaltede S. 8. Katalog, Upsala universitets, för vårterminen 1883. Utgifven af Studentkåren. Upsala, Studentkåren. 118 S. 8. Key, E., Försök till svenska tidningspressens historia. Första delen. 1634-1719. Med fotolitografiska afbildningar af några bland Sve

-

1 sh.

50 øre.

4 Kr.

75 öre.

à 1 Kr.

Aren 1830-65. 6:e och 62:a (förre delens Ibid. S. 961-996. 4.

2 Kr.

riges äldsta tidningar. Sthlm, Bonnier. VIII, 200 S. och 4 S. facsimile. .8. 2 Kr. 50 öre. Kornelius-Kybel, L., nogle Bemaerkninger om P. A. Heiberg og Fru Gyllembourg (naermest foranledigede ved Dr. Edv. Brandes's Artikel i >>Morgenbladet< for 22de og 25de Marts 1883). Levison. 32S. 8. 50 øre. Linder, N., Regler och råd angående svenska språkets behandling i tal och skrift. Sthlm, Förf. (1882.) 64 S. 8. 1 Kr. Linnström, H., Svenskt boklexikon. Aren 1830-65. Senare delen, 1:a-18:a hft. Sthlm, Linnström. S. 1-288. 4. Svenskt boklexikon. slut-)hft. Magazin, danske. Fjerde Raekke. Udgivet af det Kongelige Danske Selskab for Faedrelandets Historie og Sprog. Femte Binds tredie Hefte. Kjøbenhavn, Gyldendal. 96 S. 4. 1 Kr. 50 øre. Mandevilles rejse i gammeldansk oversaettelse, tillige med en vejleder for pilgrimme. Efter håndskrifter udgiven af M. Lorenzen. 3die (Slutnings-)Haefte. Ibid. 100 S. 8. 2 Kr. 50 øre. (Kplt. 7 Kr. 50 øre.) Nielsen, O., gamle jydske Tingsvidner, samlede og udgivne med Oplysninger, Register og Ordliste. 2det Hefte. Kjøbenhavn, Klein. 130 S. 2 Kr. 50 øre. (Kplt. 6 Kr.) Pedersen, H., und A. Schmidt, dänische Unterrichts-Briefe f. d. SelbstStudium u. d. Methode Toussaint-Langenscheidt. 2-10. Brief. Leipzig 1882, Morgenstern. S. 17-160. gr. 8.

8.

à 60

à 50 g.

dasselbe. 11-20. (Schluss-)Brief. Ebd. S. 161-320. Pedersen, K., dansk Sproglaere. 4de Oplag. Rom. 30 S. 8. 10 øre. Rahbek, K. L., Vers og Prosa. Med en biografisk Indledning af F. W. Horn. Steen. 216 S. 16. 1 Kr. 25 øre, indb. 2 Kr. Regnér, P. B., Esaias Tegnér och Erik Gustaf Geijer. Minnestal. Sthlm, Jarl Falk. 24 S. 8. (Tr. 1 Ume.)

30 öre. Revy, Nordisk. Tidning för vetenskaplig kritik och universitetsangelägenheter, utg. af A. Noreen. Profnummer. Upsala, Redaktionen. 20 S. 4. Gratis.

50 öre.

Ribbing, S., Erik Gustaf Geijer. Tal vid Vermlands nations i Upsala minnefest d. 12 jan. 1883. Upsala, Schultz. 24 S. 8. Rosing, S., engelsk-dansk Ordbog. Femte gjennemsete og forøgede Udgave. Kjøbenhavn, Gyldeudal. 732 tospaltede S. 8. Indb. 4 Kr. 50 øre. Runquist, E., Euphrosyne. En litteraturhistorisk studie. I. Norsköping, 1882. 52 S. 4. (Lund. Diss.)

Smith, S. B., Studier på det gamle danske Skuespils Område. Kjøbenhavn, Gyldendal. 294 S. 8. 4 Kr. Strindberg, A., Svenska öden och äfventyr. Berättelser från alla tidehvarf. Band I (medeltiden), 4:e hft. Sthlm, Looström & K. S. 241-320. 8.

-

50 öre.

50 öre.

dasselbe. Band II (1500-talet), 1:a hft. Liten. Ibid. I, S. 401412 och II, 64 S. 8. Sundby, T., og E. Baruël, dansk-norsk-fransk Ordbog. 9-11. Haefte. Nøjagtighed-Pille. Kjøbenhavn, Gyldendal. 256 tospaltede S.8. à 60 øre. Tegnér, E., Frithiofs Saga. Med Illustrationer af A. Malmstrøm. Oversat af E. Lembcke. 1-3. Hefte à 18 S. og Titelbillede i Folio. Schubothe. 'à 1 Kr.

Svea med preparation för undervisningen i modersmålet. Utg. af J. A. Hallgren. Sthlm, Norstedt & Söner. 64 S. 12. 50 öre. Werke. Auswahl in 7 Bdn., übers. u. hasg. von Gfr. v. Leinburg. 6-11. Lfg. Leipzig, Leiner. à 3-4 B. 8. baar à 50

10. Aufl.

die Frithjofs - Sage. Aus dem Schwed. v. G. Berger. Mit 2 Titelbildern (in Holzschn.), gezeichnet v. Emilie Weisser. Stuttgart, Rieger. 167 S. 16. geb. m. Goldschn.

2 M 10 J.

[ocr errors]

Tegnér, E., die Frithjofs - Sage. Im Versmass des Originals aus dem Schwed. übertr. v. Pauline Schanz. 2. Aufl. Frankfurt a/M., Sauerländer. VII, 172 S. 16.

2 M.
Thaarup, C., Peter Andreas Heiberg. Et efterladt Arbejde. Anden
Udgave. Thaarup. 178 S. 8.
2 Kr. 50 øre.
Tidskrift, Antiqvarisk, för Sverige. Utgifven af Kongl. Vitterhets, hi-
storie och antiqvitets akademien genom Hans Hildebrand. VI, 3:e hft.
Sthlm, Samson & Wallin. (1881-82.) S. 81-194 och 14 S. 8. 1 kr.
Nordisk, för vetenskap, konst och industri, utgifven af Letterstedska
föreningen. Redigerad af O. Montelius, C. M. Guldberg och J. Lange.
1883. Sthlm, Norstedt & Söner. 8. För årg. (8 hfn. = 40 à 48 ark) 10 kr.
Västgötalagen, Aeldre, öfversatt och förklarad af Ivar Otman. Hel-
singfors. IX, 147 S. gr. 8. (Diss.)

Wergeland, H., Digtervaerker og prosaiske Skrifter.
à 80 S. Kjøbenhavn, Gad. 8.

18-22. Hefte. à 50 øre.

4. Romanische Sprachen.

Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Phi-
lologie. Veröffentlicht v. E. Sten gel. 4. u. 6. Hft. Marburg,
Elwert's Verl. gr. 8.
7 M. 20. (1-4. u. 6.: 20 M. 20 J.)

137.

Inhalt: 4. Vorwort v. E. Stengel. S. пI—VÍ. D. Chanson d. Saxons Johann Bodels in ihrem Verhältnis z. Rolandslied u. z. Karlamagnussage. V. Heinr. Meyer. S. 1-76. Die culturgeschichtl. Momente im provenzalischen Roman Flamenca. Von F. W. Hermanni. S. 77Das Handschriften - Verhältnis d. Siège de Barbastre. Von Adph. Gundlach. S. 139-173. Ueber d. Handschr. d. Chanson de Horn. Von Rud. Brede. S. 175-254. 6 M.. 6. Der Infinitiv im Provenzalischen nach d. Reimen d. Trobadors. Von Aug. Fischer. 48S. 1M. 20 S. Diez, Frdr., kleinere Arbeiten und Recensionen, hrsg. v. Herm. Breymann. München, Oldenbourg. XVI, 351 S. m. Portr. gr. 8. 6M Fischer, F., Vergleichende Synonymik des Italienischen, Spanischen, Portugiesischen, Französischen, Rhuteromanischen und Rumänischen. II. Abteilung. Magdeburg 1882. 24 S. 4. (Progr.) Forschungen, romanische. Organ f. roman. Sprachen u. Mittellatein, hrsg. v. K. Vollmöller. 1. Bd. Erlangen, Deichert. gr. 8. N. 1. 2. Inhalt: Dietrich, Die Wiederholungen in den altfranzösischen Chansons de geste. Hofmann und Auracher, Der langobardische Dioskorides des Marceller Virgilius. Baist, Die hochdeutsche Lautverschiebung im Spanischen. Hofmann u. Baist, Zum provenzalischen Fierabras. Baist, Etymologisches. Hofmann, Ein provenzalisches

silho.

frois.

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

Ineditum. Ders., Zur Erklärung und Chronologie des Girart de Ros-
Ders., Die Etymologie von tos. Vollmöller, Zum Jou-
Baist, Berichtigungen. Rossmann, Französisches oi.
Rolfs, Die Abgarlegenden. Settegast, Romanische Etymologien.
Rönsch, Die lexikalischen Eigenthümlichkeiten der Latinität des sog.
Hegesippus. W. Foerster, Das italienische dunque u. dessen Zu-
kunft. K. Hofmann, Noch einmal tos.
Freymond, E., Jongleurs und Menestrels.

Habilitationsschrift).

Giornale di filologia romanza. IV. Bd. 1. 2.

Halle. 57 S. (Heidelb.

Inhalt: Gaspary, Il poema italiano di Florio e Biancofiore.

Tor

raca, Reliquie viventi del Dramma Sacro. Mochado y Alvarez,
Juegos infantiles españoles. Mazzatinti, Storie Populari Umbre.
Teza, Versi spagnoli di Pietro Bembo. Antognoni, Le Glosse ai
Documenti d'amore. Graf, Un testo provenzale della Legenda della
Croce. Cart, Sopra alcuni Codici del

-

Tesoretto.

Mirisch, M., Geschichte des Suffixes -olus in den romanischen Spra-
chen mit besonderer Berücksichtigung des Vulgär- und Mittellateins.
Bonn, Neusser 1882. 38 S. 8. (Diss.)
Revue des langues romanes. XXII, 1-6.

-

Inhalt: Guillaume, Le Mystère de St. Eustache (suite). Durand, Notes de philologie rouergate. Mir, Glossaire des comparaisons populaires (suite). Roqui-Ferrier, De la comparaison espoulida couma un soù. Chabaneau, Sur le roman de Joufroi.

--

Barthes, Gi

Roque Fer

raut Saquet. Chastenet, Autan, ujan et endeinan.
rier, Poésies languedociennes de Guiraldenc (suite). Chabaneau,
Traduction provençale du roman de Merlin. Brunet, Études de

moeurs provençales. Fo urès, Poesies. Rabban, La Fenestriero.

Rigal, Elocher

ex-luxare.

ligieux en langue d'oc (suite).

[ocr errors]
[ocr errors]

Chabaneau, Sermons et préceptes ré

Aubanel, Nouvelun. Azaïs, Flambert et soun mestre. Fourès, Énigmes populaires du Lauraguais. Chassary, Bressarella.

1883. Janvier - Avril.

[ocr errors]

Inhalt: Chabaneau, Sur quelques manuscrits provençaux perdus ou égarés. Sermons et préceptes réligieux en langue d'oc (suite). Mir, Glossaire des Comparaisons populaires (suite). Chabaneau, Sainte Marie Madeleine dans la littérature provençale. Westphal-Castelnau, Termes de marine et de pêche à Palavas. - Bonaparte-Wyse, Lou dieu de Marsilho. Fourès, Poésies. Rohde, P., Die Quellen einer romanischen Weltchronik. Halle, 1882. 30 S. 8. (Diss.)

[ocr errors]

Romania, Recueil trimestriel consacré à l'étude des langues et des litteratures romanes publié par Paul Meyer et Gaston Paris. lle An- . née. 1882. Paris, Vieweg. gr. 8.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Inhalt: G. Paris, Paulin Paris et la littérature française du moyen âge. P. Meyer, L'Histoire de Guillaume le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke, régent d'Angleterre. Poème français inconnu. J. Cornu, Etudes de grammaire portugaise (suite). G. Paris, Versions inédites de la chanson de Jean Renaud. A. Thomas, Extraits des archives du Vatican pour servir à l'histoire littéraire. IV. Philippe de Vitri. V. Gace de la Bigne. VI. Pierre Bersuire. Proverbes rimés de Raimond Lull, publiés par A. Morel-Fatio. sification de la Chirurgie provençale de Raimon d'Avignon. Etudes sur les manuscrits du roman d'Alexandre. A. Morel-Fatio. Poème barcelonais de 1473. Anciens textes portugais, publiés par J. Cornu. Nigra, Versions prémontaises de le chanson de Roland. G. Paris, Le Carmen de proditione Guenonis et la légende de RonceG. Raymond, Le Miracle de Sardenai. A. Thomas,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Aquilon de Bavière, roman franco-italien inconnu. dasselbe. Tome XII. 1883. (n. 45). S. 1-144.

[ocr errors]

- P. Meyer,

P. Meyer.

R. Gonçalves Vi

Inhalt: G. Paris. Le roman de la Geste de Monglane. Dit sur les vilains par Matazone de Calignano. anna, Essai de phonétique portugaise. Studien, neuphilologische. Hrsg. v. Gust. Körting. 1. Hft. Paderborn, Schöningh. gr. 8

1 M.

Inhalt: Ueber Sage, Quelle u. Komposition d. Chevalier au lyon d. Crestien de Troyes. Von Heinr. Goossens. 62 S.

Tolle, K., Das Betheuern und Beschwören in der altromanischen Poesie
mit besonderer Berücksichtigung der französischen. Eine verglei-
chende Studie. Erlangen, Deichert. 61 S. 8. (Götting. Diss.) 1 M 20 J.
Zeitschrift für romanische Philologie, hrsg. von G. Gröber. 6. Bd.
Halle, Niemeyer. gr. 8.
20 M

Inhalt: Heft 1-3. Freymond, Ueber d. reichen Reim bei altfranzösischen Dichtern bis z. Anfang d. 14. Jhrh. Michaelis de Vascon

[ocr errors]

.C

« PreviousContinue »