Page images
PDF
EPUB

Sammlung gemeinnütziger Vorträge. Hrsg. v. Deutschen Vereine z.
Verbreitg. gemeinnütz. Kenntnisse in Prag. Nr. 92. Prag, Deutscher
Verein.
30.

gr. 8.

Inhalt: Die Lieder d. Landsknechte u. d. Soldatenlieder. scher. 26 S.

Von W. To i

Mythologie, Sage, Altertümer.

gr. 8.

Alterthümer, die, unserer heidn. Vorzeit. Nach den in öffentl. u. Privatsammlgn. befindl. Originalien zusammengest. u. hrsg. v. dem römischgerm. Centralmuseum in Mainz durch L. Lindenschmit. 4. Bd. 2. Hft. Mainz, v. Zabern. 8 S. m. 5 Steintaf. u. 1 Chromolith. gr. 4. 4 M. (I-IV, 2. u. Beilage-Hft.: 125 M 60 ) Beyttenmiller, Th., deutsche Mythologie. Eine Studie. Tübingen 1883, Fues. 20 S. 60 g. Goetz, W., Leben u. Streben vergangener Zeiten in germanischen Landen. VII. Band. 8. Heft. Basel, Schwabe. 1 M. Götzinger, E., Reallexicon d. deutschen Altertümer. Ein Hand- u. Nachschlagebuch d. Kulturgesch. d. deutschen Volkes. 2. vollst umgearb., verm u. ill. Aufl. 1. Hft. Leipzig, Urban 64 S. 8. 60 S. Müllenhoff, K., deutsche Altertumskunde. 5. Bd. 1. Abtlg. Berlin 1883, Weidmann. IV, 356 S. gr. 8. 10 M. (I. u. V, 1.: 20 M.) Plant, Fr, alttirol. Bauernhöfe. Mit 3 Illustr. Wien. (Meran, Plant.) 13 S. gr. 8.

8.

80 .

Scherr, G., storia dei costumi e della coltura del popolo tedesco: prima versione dal tedesco. Volume 2 e 3. Reggio Emilia, Bassi, 1883. 219 e 274 p. 16.

[ocr errors]

à 3 L. Commemorazione di G. Parini.

Soldo, la Germania da Tacito a noi.
Zürich e Como, Meyer & Zeller. 47 p. 8.

[blocks in formation]

1 fr.

Bibliographie nationale, dictionnaire des écrivains belges et catalogue de leurs publications, 1830-1880, publiée sous la direct. d'un comité. 3. liv. (Capitaine - Cordelois); 4. liv. (Cordier-Defontaine). Bruxelles, imp. Weissembruch. 384 p. 8. La liv. 2 fr. 50 c. Biographie nationale publiée par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Tome VIII, 2. fasc. Grobbendonck - Gysen. Bruxelles, Bruylant - Christophe. p. 322-587.

8.

1 fr. 50 c.

Bruin, Engelsch woordenboek (I. Eng.-Holl., II. Holl.-Eng.) s. u. Englisch. Bruins, F., de practische taalmeester. Een geregeld stel taaloefeningen voor de volksschool. I. Het werkwoord. 7. druk. Groningen, Noordhoff en Smit. 52 bl. 8.

20 c.

Conscience, H., de volledige werken. 6-20. liv. Bruxelles, Lebègue. 8. Par liv. 50 c.

- oeuvres complètes. Le Lion de Flandre. Nouv. éd. T. 2. Paris, Lévy

-

288 p. 18.

1 fr.

l'anno portentoso: racconto fiammingo. Milano, Sonzogno. 119 p 16. 25c. L'uovo miracoloso (dall'olandese): traduz. di B. Leosini. Torino, Meyer.

16.

10 c.

20 c.

40 P Muyldermans. Conscience en zijn werk, door J. Muyldermans. Louvain, Meulemans Depreter. 16 p. 18. Courtmans, la perle du hameau, Rozeken Pot, trad. du neerlandais, précédé de: Un pèlerinage litt. à Maldeghem, par J. Elseni et F. GueuryDambois. Verviers, E. Gilon. 104 p. 12. Livina Roulers, De Seyn-Verhougstraete. 169 p. 18.

60 c.

75 c.

[ocr errors]

90 c.

Courtmans née Berchmans, Verhalen en novellen. Vol. III (De zwarte hoeve. Moeder en zoon. Vijftien duizend franken). Roulers, de Seyn-Verhougstraete. 127 p. 18. Pour les souscript. 1 fr. 50 c.; Hors souscription 2 fr. De la Montagne, Vlaamsche pseudoniemen. Bibliographische opzoekingen. liv. 1-4. Ibid. 8. Par liv. Devos, P., cours élément. de langue flam. mis à la portée de ceux qui possèdent la connaissance des principales règles de la langue française. 1. partie, 4. édit. Bruxelles, Callewaert frères. 72 p. 12. 50 c. Dale, J. H. van, nieuw woordenboek der Nederlandsche taal. Derde, vermeerderde en verbeterde druk door J. Manhave. 's Gravenhage en Leiden, Nijhoff, Sijthoff. XV en 1740 bl. in 2 kolommen. 8.

8 f. 80 c.; in half leeren band 10 f. 30 c.

Dicht- en kunsthalle, nederlandsche. Maandschrift. Redactie: Th. Coopman, V. A. Dela Montagne et Pol. de Mont. 6. année. 8-12. liv. Anvers, Dela Montagne. 8. Par an.

[ocr errors]
[ocr errors]

10 fr.

Sommaire: Th. Coopman, Levensplicht. A. Fourès, As Troubaires flaminjants. G. Segers, uit den kwâjongenstijd. H. Swarth, Idylle. H. J. Kann, Enkele kantteekeningen op het artikel van den heer Micheels: >> onze betrekkingen met Noord-Nederland<<. in het album van Mev. Bosboom-Toussaint.

naar Holland (fin).

[ocr errors]

van Ackere, G Segers, een reisken V. A. dela Montagne, in het album voor Ischia. A. Prayon- Van Zuylen, Bataafsch Fransch en Bataafsch Franschkiljonisme. Kroniek der maand. A. Sauwen, Sonnetten. H. de Queker, Zwavelzuur geeft de papieren van zijne Tante Fia uit, die gisteren juist tien jaren dood is, 2. papier. V. A. Dela Montagne, Sonnet. H. Swarth, Sonnetten. A. Z., Holger Drachmann. W. de Jonghe,

Sonnetten.

--

[merged small][ocr errors]

A. Prayon-van Zuylen, Nog eens »la Hollande Krakatau«. A. de Smet, Parijs of Berlijn. Kroniek der maand. Letterkunde. P. van Zuylen, Staatkundig overzicht. G. Waalner, Prometheus.

[ocr errors]

J.

G. Segers, Rubens en Vondel. H. Ledeganck, bij het lijkje van mijn jongste kind Julia. E. v. Bergen, wat de vrouw wil. Nolet de Brauwere van Steeland, aan mejuffer Hélène Swarth. P. de Mont, Dionusos Carmen Sylva, Piatra Arsa (vertaling van Arn. Sauwen). J. Stinissen, 't Was winteravond. E. de Laveleye en P. Fredericq, De Vlaamsche letterkunde in 1883. De drukpers over Hendrik Conscience (fin) Kroniek der maand. J. F. van Cuyck, een tooverwoord. M. Coens, Gedichten. K. Deflou, Schets eener geschiedenis der Nederlandsche taal en der taalstudie in de Nederlanden. H. v. W., in den vreemde. A. Prayon-Van Zuylen, Iets voor >>de Portefeuille<. Boekbeoordeeling.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

A. Prayon van Zuylen, staatkundig overzicht. Kroniek der maand. E. Seipgens, Filips van Artevelde, wordt ruwaard in Vlaanderen. Carmen Sylva, Willy, (vertaling van Arn. Sauwen). Th. Coopman, Levenstroost. Dancourt, Franç. Coppée. H. de Quéker, Wees dan al dichter. K. Deflou, Schets eener geschiedenis der Nederlandsche taal en der taalstudie in de Nederlanden (suite). Boekbeoordeeling.

Kroniek der maand.

Duinen, P. van, op allerlei gebied. Oefeningen ter vertaling in het Fransch, Hoogduitsch en Engelsch. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar. 4 en 112 bl. 8.

80 c.

Duyser, J. L. Ph., theoretisch practische handleiding ten gebruike bij het onderwijs in de Nederlandsche taal, inzonderheid aan hoogere burgerscholen. 3. en laatste cursus. Groningen, Wolters. 4 en 68 bl. 8. 50 c. Franck, J.. etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. Uitgegeven onder toezicht van P. J. Cosijn. 1. afl. 's Gravenhage, Nijhoff. bl. 1-128 in 2 kolommen. 8. (Compleet in 8 à 9 afleveringen.) 90 c.

Frijlink, H., Arend Fokke Simonsz. zijn leven, denken en werken. Uit echte bronnen verzameld en uitgegeven. Amsterdam, ten Brink en de Vries. 8 en 78 bl.

8.

80 c. Helten, W. L. van, Over Middelnederlandschen versbouw. Groningen, Wolters. 4 en 108 bl. 8. 1 f. 90 c.

25 c.

Hertog, C. H. den, en J. Lohr, Onze taal, Woordenboekje voor de lagere scholen. Amsterdam, Versluys. 48 bl. 16. In linnen. Hoefer, F. A., Hoogduitsch-Nederlandsch militair technisch woordenboek Arnhem, van der Zande, firma Stenfert Kroese en van der Zande. 6 en 557 bl. 8. In linnen. 3 f. 90 c. Journal des gens de lettres belges. No. 5-6, janvier 1884. Bruxelles, administration, rue de l'Industrie, 26. Par an 6 fr. Leesboek, Letterkundig, bloemlezing uit de werken van de voornaamste schrijvers der zeventiende en achttiende eeuw door J. L. Ph. Duyser en G. A. C. van Goor. Groningen, Wolters. 4, VIII en 240 bl. 8. 1 f. 25 c. Mellink, Pz., F. G., kleine nederlandsche spraakkunst ten dienste der lagere scholen. 5. verbeterde druk. 's Gravenhage, Gebr. van Cleef. 36 bl. 8. 15 c. Ontwaking, de, Tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap, enz., onder redactie van Lodew. van der Schoepen, met medewerking van voorname letterkundigen en van specialisten in verschillende vakken, rechtsgeleerden, geneeskundigen, enz. 1. année, 1883-1884. No. 7-12. Anvers, imp Ernest. 8. Par an (12 liv.). 2 fr. 75 c.

--

Sommaire: No. 7: P. J. G., een pamflet tegen Marnix (III). K. van de Putte, 'k Weet niet waarom. Emiel, Jans Teesteye van J. Boendale (suite). V. Index, twee monumenten. K. v. d. P. en Censor, Tooneelbespreking. Mengelingen. No. 8: P. J. G., een pamflet tegen Marnix (IV). K. van de Putte, de geknakte roos. K. v. d. P. en Censor, Tooneelbespreking. Mengelingen. No. 9: P. J. G., een pamflet tegen Marnix (suite). Drie eilanden. Catalaansche legende.

--

--

K. van de Putte, twee tafereelen. Zuidnederlandsche taalbeweging. Landdag. K. v. d. P. en Censor, Tooneelbespreking. Mengelingen. No. 10: Jozef, de legende van de H. Scholastica. K. van de Putte, De dorpszanger. O. d. P., Gezondheidsleer. Zoo gij uw leven lief hebt, houdt den mond dicht. Censor, Tooneelbespreking. Mengelingen. No. 11: P. J. G., een pamflet tegen Marnix (V). Th. van Haesendonck, uit mijn dagboek. Vastenavond. J. L. M., aan de stadspoort van Parijs. O. d. P., Gezondheidsleer. Zoo gij uw leven

[ocr errors]

lief hebt, houdt den mond dicht (suite). Censor, Tooneelbespreking.
Mengelingen. No. 12: De Fransche furie. Histor. herinnering.
G. Rens, de traan. V. Index, Praalgraf Conscience. K. Abeele,
Bij het afsterven van mijn zoontje. Censor, Tooneelbespreking.
Mengelingen.

[ocr errors]

Revue artistique. Beaux-arts, littérature, musique, arts industriels. No. 192-198. mai 1884. Bruxelles, Rozez. Par an.

[ocr errors]

--

15 fr. L. Van

***

J. Lhéan, Cercle

Sommaire: No. 192: Isid. Van Cleef, Courrier bruxellois. Keymeulen, Ch. Dickens en Italie. *** Le pâtre de Murguia. Avis. No. 193: L. Van Keymeulen, Yolande. artistique. *** Le pâtre de Murguia. *** Les Académies d'Anvers et de Bruxelles. L. H. Bibliogr. artistique. *** Tableaux d'Italie. Ch. Fuster, Sursum, poésie. Terwey, T., Nederlandsche Spraakkunst. Ten behoeve van inrichtingen van middelbaar onderwijs en tot opleiding van onderwijzers. 5. verbeterde druk. Groningen, Wolters. VIII en 176 bl. 8. 1 f. 25 c. Van den Wee, zwart en wit. 3. uitg. Gand, Stepman. 16 p. de texte et 5 p. de musique. 18, Van Duyse, Pr., nagelaten gedichten, in 't licht gegeven door Fl. van Duyse, onder toezicht van J. van Beers en E. Hiel. Vol. VI. VII.

75 c.

Verscheidenheden. Roulers, de Seyn - Verhougstraete. 259 e 237 p. 8. à 2 fr. 50 c. Van Hauwaert, lezingen voor de jeugd, ten dienste der hoogste klasse van Lagere en Middelbare scholen. 8. uitg., in overeenkomst met het nieuw programma. Gand, Vanderpoorten et Hoste. 112 p. 18. 30 c. Van Neste-Vitse, Nederlandsche spraakkunst ten gebruike der Lagereen Middelbare scholen. 6. uitg. Bruxelles, Windels. 90 p. 18. 60 c. Van Ryswyck, Th., volledige werken. Voor de eerste maal in den oorspronkelijken tekst en volgens tijdsorde gerangschikt, opnieuw uitgegeven, met ophelderingen en een levensbericht van den dichter, door J. Staes. 2.-15. liv. Anvers, Janssens. 8. Par liv. 50 c. -Het tooneelgezelschap, of de gefopte graaf, blijspel in twee bedrijven. Ibid. 46 p. · 16. 1 fr. 50 c. Verbessem, Practische spraakleer. 7. uitgaaf. Gand, Vanderpoorten. 95 p. 18. Verstraeten, Fr., et E. Doms, cours complet de langue flamande à l'usage des établissements d'instruction moyenne. 1. partie. Cours élémentaire. 5. éd. Conforme à la quatrième. Köln, Du Mont-Schauberg. IV, 180 S. 8. 1 M. 60. S. Visser, R., het eerste leesonderricht. I. 3. druk. Brielle, Wierema.

24 bl. 8.

35 c.

15 c.

Vondel, J. van Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. 1662. (uitgegeven door J. van Vloten.) Nieuwe herziene druk. Schiedam, Roelants. bl. 372-bl. 605. 16. (Klassiek Letterkundig Pantheon no. 117 en 118.)

60 c. dichtwerken op nieuw uitgegeven door J. van Vloten. 3. deel. Treurspelen. Aldaar 658 bl. 16. 1 f. 40 c. Woerd, H. K. van der, choix de traductions Hollando-Françaises destiné aux éléves des classes supérieures des écoles moyennes, des gymnases et des écoles militaires. Bois le Duc, Muller frères. 4 en 100 bl. 8. 75 c.

c. Englisch.

Anglia. Zeitschrift für englische Philologie. Herausg. v. R. P. Wülcker. Mit einem krit. Anz. herausg. v. M. Trautmann. VI. Band. Heft 2-4. Halle a. S., Niemeyer. gr. 8.

Inhalt: P. Lefèvre, das altengl. gedicht v, heiligen Guthlac. A. Ebert, der angelsächs. Physiologus. F. Groschopp, das angelsächs. Gedicht > Crist and Satan.< J. L. Cheney, the sources of Tindale's new testament. F. Voges, der reflexive dativ im Engl. K. Borchard, Textgesch. von Thomson's Seasons. G. E. Mac Lean, Aelfric's version of Alcuini interrogationes Sigeuulfi in Genesin. G. Tanger, Collation d. Pariser Altengl. Psalters. R. Wülcker, über Bulwer's Jugendwerke. Bulwer's Weeds and Wildflowers. L. Morsbach, zu Byron's Pri

I.
sonner of Chillon. M. Trautmann, Cynewulf u. d. Rätsel.

-

VII. Band. 1. Heft.

[ocr errors]

Inhalt: G. E. Mac Lean, Aelfric's version of Alcuini interrogationes Sigeuulfi in Genesin (Forts.). The A. S. and Latin texts. F. Ludorff, William Forrest's Theophiluslegende. L. Proescholdt, eine prosaische nachbildung der Erzählg. d. müllers aus Chaucer's Canterbury Tales. S. Levy, eine neue quelle zu Shakespeare's Cymbeline. F. G. Fleay, Davenant's Macbeth and Shakespeare'a Witches. J. Zupitza, zum Havelok. J. Zupitza, der accusativ qualitatis im heut. Englisch. E Hausknecht, zur Fierabras dichtung in England. O. Goldberg, ein englischer Cato. A. Leicht, zur angelsächs. Bearbeitg. d. Boetius. B. W. Wells, development of Old English long vowels. F. H. Stratmann, e. engl. Urkunde v. 1155. gen J. Platt.)

[ocr errors]
[ocr errors]

E. Sievers, Erklärung (ge

Interpreter, the. Englisches Journal f. Deutsche. Red.: E. Sommer. 7 Jahrg. 1884. 52 Nrn. (B.) Edenkoben, Sommer. Fol. Vierteljährlich 2 M. Studien, Englische. Organ f. englische philologie unter mitberücksichtigg. d. engl. unterr. a. höh. schulen. Herausg. v. E. Kölbing. 8. band. 1. Heft. Heilbronn, Henninger. 8.

Inhalt: R. Thum, Anmerkungen z. Macaulay's History. VI. W. Sattler, zur engl. Grammatik. R. Boyle, Beaumont, Fletcher and Massinger. (Cont.). F. Kluge, Fragment eines angelsächs. Briefes. G. Sarrazin, Vocaldissimilation im Mittelenglischen. G.Sarrazin, zur Etymologie v. bad. G. Kribel, Studien zu Richard Rolle de Hampole. II. — E. Kölbing, kleine publikationen a. d. Auchinleck-hs. III.

[ocr errors]

Altenglisch.

Carstens, Br., zur Dialectbestimmg. d. mittelenglischen Sir Firumbras. E. Lautuntersuchg. Kiel, Lipsius & Tischer. 40 S. gr. 8. 1 M. 20 Jansen, G., Beiträge zur Synonymik und Poetik der allgemein als ächt anerkannten Dichtgn. Cynewulf's. Münster 1883. 146 S. 8. (Diss.) Krüger, Th., zum Beowulfliede. Bromberg. 30 S. 4. (Progr.) Prehn, A., Komposition u. Quellen d. Rätsel d. Exeterbuches. Paderborn 1883. 143 S. 8. (Münst. Diss.)

Rönning, F., Beovulfs-Kvadet. En literär-historisk Undersøgelse. København, Gad. 1883. 175 S. gr. 8. (Diss.)

Schumann, W., Vocalismus u. Consonantismus d. Cambridger Psalters mit einem Anhang, Nachträge zur Flexionslehre dess. Denkmals enthaltend. Altenburg, 1883. 8. (Bonner Diss.)

Wright, Th., Anglo-Saxon and Old English vocabulary. 2. ed., edited and coll. by R. P. Wülcker. 2 vols. Trübner. 1300 p. 8. 28 sh. Zietsch, A., üb. Quelle u. Sprache d. mittelenglischen Gedichtes Seege od. Batayle of Troye. Göttingen, Akadem. Buchh. 87 S. gr. 8. (Diss.) 1 M. 50 J. Zupitza, J., alt- u. mittelengl. Uebungsb. z. Gebr. bei Universitäts-Vorlesgn. Mit e. Wörterb. 3. Aufl. Wien, Braumüller. VI, 192 S. gr.8. 5 M.

8.

Literaturgeschichte.

Adams, O. F., A brief hand-book of American authors. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 9, 188 p. 16. 75 c. Breitinger, H., Grundzüge d. engl. Literatur- und Sprachgesch. Mit Anm. z. Úebers. ins Engl. 2. verb. Aufl. Zürich, Schulthess. 93 S. 1 fr. 60 c. Crofts, E., chapters in the history of English literature, from 1509 to the close of the Elizabethan period. Rivingtons. 384 p. 8. 7 sh. 6 d. Dennis, J., heroes of literature: English poets; a book f. young readers. New York, Young & Co. 6, 406 p. 12. 1 Doll. 20 c. Duboc, Jul., Gesch. d. engl. Presse. Nach J. Grant's Newspaper Press frei bearb. 3 wohlf. (Titel-)Ausg. Hamburg, Grüning. XI, 318 S. 8. 3 M English comic dramatists. Edit. by O. Crawfurd. Paul, Trench and Co. 304 p. 12. 6 sh. Hamann, A., a short sketch of the history of the english drama from the accession of James I. to the closing of the theatres, 1603-1642. Berlin, Gaertner. 28 S. 1 M. gr. 4. Johnson, S., lives of the most eminent english poets with critical observations on their works. Erklärt v. K. Böddeker. 2. Bd. Milton. Berlin, Weidmann. XVI, 108 S. 1 M 20. (1. u. 2.: 1 M. 95 ) Shaw, T. B., new history of English literature; (also) A history of English literature in America, by Tr. J. Brackus. Rev. ed. New York, Sheldon. 6, 480 p. 12.

gr. 8.

1 Doll. 25 c.

« PreviousContinue »