Page images
PDF
EPUB

VI

Eigenaardige bezwaren heeft het om de woorden, waarmede zeer verschillende talen personen en zaken aanduiden, in de bij ons gangbare alfabetische orde te brengen. Vooral als de titel van een werk geheel geschreven werd met bij ons onbekende teekens. In het verletteren van Oosterlingen, noordelijke en oostelijke Europeeërs, moest men zich nu en dan om verschillen tusschen deskundigen of gemis van druktypen zien te redden. De zoogenaamde classici behielden hun bij ons zoo gemeenzaam uiterlijk; het latijn drong zich hier onweerstaanbaar op. Wat eenige andere talen aangaat: Alba kan bij ons naast Alva bestaan; maar Mejico moet het gewone Mexico worden, al is het dan ook niet met recht. De Zweedsche en Deensche v en y verkregen om hunne gedaante de plaats waarop zij in ons alfabet plegen voor te komen. De Zweedsche å, de Spaansche ñ enz. werden als a en n behandeld en woorden die op tweeërlei wijze ge chreven worden, b. v. met ä en ae, ö en oe, ü en ue, ai en ay, ei en ey, ij en y, oi en oy, ui en uy, f en ph, g of k en ch. enz. zoeke men in beide formen.

Ten slotte een enkel woord over de schrijfwijze van familienamen. Gaarne zou men in Keijzer, Oudhuijs en dergelijke de ij (dáár eene schrijffout voor de in de middeleeuwen willekeurig aangenomen y i) uitgezuiverd hebben, doch sommigen blijven hunnen naam op die onjuiste wijze schrijven en de catalogus moest hun, even als den stamverwant en den vreemde, te wille zijn, als zij bijv. Vandenpeereboom en Ducange boven het betere van den Peereboom en du Cange, of beide schrijfwijzen bij afwisseling, verkiezen, zoo als de bekende natuurkundige Delamétherie doen moest. Maar deze werd er door eene staatsomwenteling toe gebracht. Hij begon in 1785 als medearbeider in de Observations sur la physique met den abt Rozier en den kanonik Mongez, als Monsieur) de la Metherie; van Januarij 1791 tot Julij 1793 was hij Jean Claude Delamétherie; in Nivôse van het tweede jaar der republiek (Januarij 1794) had de abt en de kanonik den burger verlaten en vervolgde hij het werk als Lamétherie, tot dat hij in 1798, onder Napoleons bescherming, weder Delamétherie mocht worden en dit voor goed bleef. Vele dezer onregelmatigheden zijn door verwijzingen onschadelijk gemaakt en alles kan niet opgesomd worden, maar als de gebruiker van den Catalogus vertrouwd is met de taal van het werk dat hij zoekt en de eerste beginselen van boekenkennis heeft opgedaan, dan zullen de moeijelijkheden niet onoverkomelijk zijn. Hij zij er slechts op bedacht

Utrecht, November 1876.

=

V.

*A.,... 'Abd-el-Qader et sa nouvelle capitale. (Extr. Nouv. Annales des voyages, 1840.) Par., 1840. T. oct. 720. A*****, J. M. R. Das politische Gleichgewicht in seiner Beziehung zum Kriege. Folie zur franz.-ital. Frage. Polit.-militär. Studie aus dem 2. Theile des Werkes: Krieg gegen Ruszland, S. oct. 2545.

1853-56; etc. Wien, 1859.

A., S. v. d. De onschendbaarheid van den Kerkelijken Staat. Amst., S. oct. 2598.

1859.

--

A a, A. J. van der. Aardrijksk. woordenboek der Nederlanden. Bijeenonder medewerking van eenige vaderlandsche Geleerden. Gor., 1839-1851. XIII Voll. T. oct. 638.

gebragt

--

A a, A. J. van der. Nederlands Oost-Indië, of beschrijving der nederl. bezittingen in Oost-Indië. Voorafgegaan van een beknopt overzigt van de vestiging en uitbreiding der magt van Nederland aldaar. Met pl. en k. Amst. en Breda, 1846-1857. IV Voll. T. oct. 721. Aa, C. van der. Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de Afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst. In 31 kunstpl. afgeb. door D. de Jong en M. Sallieth etc. (Amst.), 1805. T. fo. 188. Aa, C. M. A. Simon van der. De procuratoribus judicialibus. Diss. jur. L. B. Leov., 1834. A. qu. 200. potestatis Ro

Aa, J. W. S. van der. De origine et natura patriae

theol. Gron. Gron., 1862.

manorum. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat., 1857. A. qu. 200. Aa, P. J. Bapt. K. S. van der. Adelbold, Bisschop van Utrecht. Diss. A. qu. 198. Aagesen, A. Bidrag til Laeren om Overdragelse af Eiendomsret og andre tinglige Rettigheder. (Indbydelsesskrift etc.) Kjöb., 1866. L. qu. 704. Aalbers, H. De diabete mellito. Diss. med. L. B. Lugd. Bat., 1843. A. qu. 200. Aalten (Register van Alle de gedrukte Schriften Voor en Tegen Het Berugte Werk der Beroering en Bekeering Te Nieukerk,) en andere Plaatsen etc. Cf. Nederduitsche boeken. Aankomend geslacht (Monument voor het). Cf. Nationaale

vergaadering.

Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, De Krim en Rusland, in de jaaren 1784-89. Met Plaaten. Constantinopolen, van de Hegira 1206. [Door P. van Woensel. Amst., 1789.] II Voll. T. oct. 657. Aanzienlijken (Verbaal der Vergadering van) in Amsterdam, den 29sten Maart 1814. 's Grav., 1814. S. oct. 2700.

Aar, J. T. van der. Theses jur. inaug. Lugd. Bat., 1855. A. qu. 200. Aardappelen - oogst (Hongersnood, of wat staat ons anders voor de deur bij het mislukken van den). Wat moet in deze gedaan worden? Rotterd., 1845. I. oct. 1431. Aarde. De aarde staat niet stil. Duitsche onzin in het hollandsch wederlegd, door Josua. Utr., 1853. P. oct. 1150.

Aard- en Hemel Globens (Lijst van). Cf. Nederduitsche boeken. Aardrijkskundig woordenboek der Nederl. Cf. Aa, A. J. v. d. Aardwegh, J. J. A. van den. De legibus frumentariis, inprimis respectu agriculturae, consideratis. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat., A. qu. 200.

1841. Aartsbisschop van Utrecht (Moordaanslag op den), op den 15den Julij 1863. Met pl. Arnh., 1863. B. oct. 1163. Abaelardu, Petr. Petri Abaelardi opera hactenus seorsim edita nunc primum in unum collegit textum ad fidem librorum editorum scriptorumque recens. etc. Victor Cousin adjuvantibus C. Jourdain et E. Despois. Par., 1849-1859. II Voll. F. qu. 414. Abarbanel, R. Isaac. Commentarius in Prophetiam Habaccuc. Hebr. et Lat. Traj. ad Rh., 1722. D. oct. 968. Abarbanel, R. Isaac. Commentarius in Pentateuchum Mosis. Ed. Secunda Prima Veneta A. M. C. 5339 multo correctior, cum accessionib. marginal., indd. necessar., et punct. distinction. ed. Henr. Jac. van Bashuysen. Hanov., 1710. Abarbanel, R. Isaac. Cf. Buxtorfius Fil., Joh.

D. fo. 382. Carpovius,

P. Th.

Abas, J. (Geloofs-belijdenis, van) uitgeg. door J. F. Martinet.
Amst., 1782.
F. oct. 998.

Abbadie, A. d'. Cf. Hermae Pastor.

Abbeloos, J. B. De vita et scriptis Sancti Jacobi, Batnarum Sarugi in Mesopotamia Episcopi, cum ejusdem Syriacis carminibus duobus integris ac aliorum aliquot fragmentis, necnon Georgii ejus discipuli oratione panegyrica, ex codd. vaticanis nunc primum ed. et latine red. Lov., 1867. E. oct. 1319.

Abbema, A. J. Theses jur. inaug. Traj. a. R., 1862. A. qu. 192. Abbing, C. A. Letterkundig leven van M. T. Cicero, in zijne kindschheid en eerste jongelingsjaren. Hoorn, 1866.

B. oct. 1261. (Abbink, J.) Verbetering van het paardenras in het koningrijk der Nederlanden. Nijm., 1861. R. oct. 1164. Abbink, J. J. Het leven van Koning Willem II, zijn overlijden en plegtige begrafenis. Met Portr. en Plaat. Amst., 1849. S. oct. 2995.

Abbot, H. L. Cf. Humphreys, A A.

Cf. Muhammed.

Abd-el-Kâder (Le livre d') intitulé: Rappel à l'intelligent, avis à l'indifférent. Considérations philosophiques, religieuses, histor. etc. par l'Émir Abd-el-Kâder. Trad. etc. par Gust. Dugat. Avec une lettre de l'Émir, etc. Par., 1858. V. oct. 224. Abd-el-Malik Ibn Hischâm. Abd-el-Qader. Cf. *A.,... Abdollatiphus. Cf. Sacy, A. I. Silvestre de. Abdul Erzerum's Neue persische Briefe. Wien und Leipz., 1787. B. oct. 990. Abdullah ben Abdilqadir (Pandja Tandaran - vermaleischt door). Cf. Tuuk, H. N. van der. Maleisch leesboek. Abeille,... Études cliniques sur la paraplégie indépendante de la myelite. Son histoire. Son traitement etc. Par., 1854.

N. oct. 591.

Abel, O. Cf. Fredegar.

Jahrbücher.

Abeille, J. Traité des hydropisies et des kystes ou des collections séreuses et mixtes dans les cavités closes naturelles et accidentelles. Par., 1852. O. oct. 1635. Abeille, J. Traité des maladies à urines albumineuses et sucrées ou de l'albuminurie et du diabète sucré dans leurs rapports avec les maladies. Avec figg. etc. Par., 1863. O. oct. 1566. Abel, C. und F. A. Mecklenburg. Arbeiten der Kais. Russischen Gesandtschaft zu Peking über China, sein Volk, seine Religion etc. Aus dem Russ. etc. Berl., 1858. II Voll. I. oct. 636. Paulus Diakonus.

Einhards

----

Einhard.

Abeleven, A. S. L. G. G. De cholelithis. Diss. med. L. B. Lugd.

Bat., 1848.

A. qu. 200.

Abeleven, A. S. L. G. G. Theses chir. inaug. Traj., 1854.

A. qu. 192. Abels, A. P. G. Het kunstmatig droogen van koffij en cacao. Beschrijving van het werktuig etc. Met 2 pl. Bat., 1866. R. oct. 1423. Abendmal (Gründlicher Bericht vom heiligen) unsers Herren Jesu Christi, ausz einhelliger Lehre, der heiligen Schrifft, der alten rechtgläubigen Christlichen Kirchen, und auch der Augspurgischen Confession. Gestellt durch die Universitet Heidelberg Theologen. Auch Herrn Phil. Melanthonis Bedencken uber der spaltung vom Abendmal. Jetzo abermaln von newen und zum dritten mal gedruckt. Heidelb., 1574. E. qu. 508.

O. qu. 339.

Abendroth, Guil. F. De coffea. Lips., (1825). Aberson, D. P. H. Quaestiones quaedam de jure hodierno. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat., 1842.

A. qu. 200.

Aberson, E. J. J. Colson. Theses jur. inaug. Traj., 1850.

A. qu. 150.

Aberson, G. A. N. Theses jur. inaug. Lugd. Bat., 1843.

A. qu. 200.

Aberson, J. A. M. v. d. Hardt. Theses jur. inaug. Traj., 1854.

1841.

qu 192. Aberson, O. L. G. F. De usufructu. Diss. jur. L. B. Lugd. Bat., A. qu. 200. Abich, H. Über eine im Caspischen Meere erschienene Insel etc. (Mém. de l'Acad. Impér. des sciences de St. Pétersb. VII. Sér. T. VI. St. Pétersb., 1863.) A. qu. 184. Abicht, J. G. Annotationes ad Vaticinia Habakuki Prophetae. Wittenb., 1732. D. qu. 424. Abicht, J. G. Brevis methodus sanctae linguae etc. Lips., 1716. V. oct. 289.

.ཝཱ

Abi Jaafar, Ebn Tophail. Philosophus autodidactus sive Epistola de Hai Ebn Yokdhan. In qua ostenditur, quomodo ex Inferiorum contemplatione ad Superiorum notitiam Ratio humana ascendere possit. (Arab.) Ex Arab. in Ling. Lat. versa ab Ed Pocockio. Ed 2. Oxon., Oxon., 1700. V. qu. 24. Abkoude, J. van. Cf. Nederduitsche Boeken. Ablaing van Giessenburg, Guil. J. d'. De jure civili militis. Diss. jur. Traj. Traj. a. R., 1836. A. qu. 192. Proeve van wijsgeerige ontwikkeling der huishoudkundige beginselen, waaruit het pauperisme moet worden bestreden. Tiel, 1851. I. oct. 830. Ablaing van Giessenburg, R. C. Baron d'. Wets-ontwerp ter regeling van het Oost-Indische Muntwezen met voorafgaande beschouwingen. Utr., 1853. I. oct. 814. Ablaing van Giessenburg, R. C. Baron d'. Open brief over vrijen handel, met het oog op Indië. Arnh., 1859.

Ablaing van Giessenburg, R. C. Baron d'.

Ablaing van Giessenburg, V. M. d'.

I. oct. 891. De iis, quae codice civili circa famulos et ancillas, singularia sunt sancita. Diss. jur. Traj. Traj. a. R., 1834. A. qu. 192. Ablaing van Giessenburg, W. F. G. L. d'. Theses jur. inaug. Lugd. Bat., 1842. A. qu. 200. Ablaing van Giessenburg, W. F. G. L. Bar. d'. Is het ontwerp der cultuurwet op wettige, billijke en gelijksoortige grondslagen daargesteld? (Niet in den handel). Utr., 1866. I. oct. 1368.

Ablaing van Giessenburg, W. J. Bar. d'. De duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der Broeders van het Duitsche huis van St. Marie van Jerusalem. 's Grav., 1857. S. oct. 2326. Abo, E. R. N. d'. De prohibitione inter vivos vel testamento disponendi in favorem personarum, quae artt. 907 et 909 cod. civ. memorantur. Diss. jur. Traj. Traj. a. R., 1836. A. qu. 192. Abou Chodja'. Précis de jurisprudence musulmane selon le rite Châfeite. Publication du texte arabe, avec traduction et annotations, par S. Keyzer. Leyde, 1859. V. oct. 241.

Abou 'lféda. Cf. Abulfeda.

« PreviousContinue »