Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

HARVARD COLLEGE LIBRARY
NOV. 7, 1919
MINOT FUND

Bohemia - Landest-ultural

[ocr errors]

10

1

Předmluva.

Knihovnu, již následovní seznam vykazuje, založila někdejší c. k. vlastenecko-hospodářská společnost pro království

České.

Když byl sbor tento rozpuštěn, stala se majetkem vys. zemského výboru pro království České a obsahovala dle protokolu o odevzdání, sepsaného dne 28. června 1873, č. 38 z. r. 13.340 svazků.

Vynešením vys. zemského výboru ze dne 25. ledna 1877 č. 1891 přenechána tato knihovna radě zemědělské, aby jí používala a zároveň bylo sboru tomu uděleno dovolení, učiniti ji přístupnou širším kruhům odborným.

Toto poslední ustanovení nebylo však bohužel možná uvésti v skutek; neboť jednak byla celá knihovna umístěna v těsném pokoji vedle velké síně zasedací, kde naprosto nedostávalo se místa ku čtení potřebného, jinak zase nebylo úplného seznamu, jehož pomocí bylo by bývalo lze, tohoto literárního pokladu používati aneb aspoň výběr čtení usnadňovati.

Když ale zemědělská rada nově se byla seřídila, přenešena byla knihovna následkem rozšíření velké síně zasedací po svolení vys. výboru zemského z r. 1880 do více nově upravených místností rady zemědělské, a tam spořádána, načež přistoupeno ku sdělání následovního seznamu, jenž se dle osvědčených zásad založil.

Díla od r. 1873 nově zjednaná jsou majetkem zemědělské rady pro království České a jsou v seznamu * (hvězdičkou) vyznačena.

Formát knih, kde jinak není udáno, jest osmerka.
Časopisy uvádějí se vždy na konci toho kterého odboru.

Při pořádání knihovny shledány zejmena v časopisech mnohonásobné mezery, vzniklé hlavně tím, že jednak od dalšího odbírání

VI

jich upuštěno, jednak že jiné spolky zasílati je přestaly, když c. k. vlastenecko-hospodářská společnost byla rozpuštěna.

Správa knihovny obrátila se proto neprodleně k dotýěným spolkům a sborům, žádajíc snažně za vyplnění těchto mezer, a většina jich ochotně žádosti této vyhověla, začež se jim tuto vyslovuje nejvřelejší dík. Správa knihovny stále a horlivě se vynasnaží, aby během nejblíže příštích let, jak dalece tomu prostředky její dovolí, také ostatní mezery ve spisech periodických, jakož i v nové hospodářské a lesnické literatuře vyplnila.

V PRAZE, dne 31. prosince 1881.

Dr. Karel rytíř Kořistka,

co zpravodaj u věcech knihovny.

Karel Hrubý,

knihovník.

« PreviousContinue »