Page images
PDF
EPUB

d. D. 59.

1 Cor. 1. 31.-1.1-4.

A. D. 59.

VER. 31.

VER. 2. “Ινα, καθώς γέγραπται: “Ο καυχώμενος, Ου γαρ έκρινα του είδέναι τι εν υμίν, ει εν Κυρίω καυχάσθω.

μη Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρω* That, according as it is written, He prévor. that glorieth, let him glory in the Lord. For a I determined not to know any

a Glory ye in his holy name : let thing among you, save Jesus Christ, and the heart of them rejoice that seek him crucified. the LORD, 1 Chron. xvi. 10. And say ye, Save us, O God of our salvation,

* See on chap. i. ver. 23. clause 1. and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may

VER. 3. give thanks to thy holy name, and

Και εγώ έν ασθενεία και εν φόβω και εν glory in thy praise, 35. Thou shalt spópera Todas ezerógeno aspòs üpās: fan them, and the wind sball carry a And I was with you in weakness, them away, and the whirlwind shall and in fear, and in much trembling. scatter them : and thou shalt rejoice in the LORD, and shalt glory in the

a Then spake the Lord to Paul in Holy One of Israel, Isa. xli. 16. In

the night by a vision, Be not afraid, the Lord shall all the seed of Israel but speak, and hold not thy peace : be justified, and shall glory, xlv. 25. For 1 am with thee, and no man shall And thou shalt swear, l'he LORD set on thee, to hurt thee : for I have liveth, in truth, in judgment, and in much people in this city. And he righteousness; and the nations shall continued there a year and six months, bless themselves in him, and in him teaching the word of God among shall they glory, Jer. iv. 2. But he them, Acts xviii. 9—11. For, when we that glorieth, let him glory in the

were come into Macedonia, our flesh Lord, 2 Cor. x. 17. But God forbid had no rest, but we were troubled on that I should glory, save in the cross

every side; without were fightings, of our Lord Jesus Christ, Gal, vi, 14. within were fears, 2 Cor. vii. 5. CHAP. II.-VER. 1.

VER. 4. Καγω ελθών προς υμάς, αδελφοί, ήλθον Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ου καθ' υπεροχήν λόγου και σοφίας, καταγ- ουκ εν πειθούς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις, γέλλων υμίν το μαρτύριον του Θεού αλλ' εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως»

And I, brethren, a when I came to a And my speech and my preaching you, came not with excellency of speech was not with enticing words of man's

b or of wisdom, declaring unto you the wisdom, b but in demonstration of the testimony of God.

Spirit and of power: a After these things, Paul departed

* Or, persuasible. from Athens, and came to Corinth : And found a certain Jew named a See on chap. i. ver 17. Aquila, born in Pontus, lately come b It is expedient for you that I go. from Italy, with his wife Priscilla ; away: for if I go not away, the Com(because that Claudius had com- forter will not come unto you; but if manded all Jews to depart from I depart, I will send him unto you. Rome;) and came unto them. And And when he is come, he will rebecause he was of the same craft, he prove the world of sin, and of righabode with them, and wrought : for teousness, and of judgment: Of sin, by their occupation they were tent because they believe not on me; Of makers. And he reasoned in the sy: righteousness, because I go to my nagogue every sabbath, and persuaded Father, and ye see me no more; Of the Jews and the Greeks. And when judgment, because the prince of this Silas and Timotheus were come from world is judged. I have yet many Macedonia, Paul was pressed in the things to say unto you, but ye cannot spirit, and testified to the Jews that bear them now. Howbeit when he, Jesus was Christ, Acts xviii. 1--5. the Spirit of truth, is come, he will to See on chap. i. ver. 17.

guide you into all truth : for he shall

b

A. D. 59.

I Cor. 11. 4-9.

A. D. 59.

not speak of himself; but whatsoever a See on Matt. xi. ver. 25. clause 3. he shall hear, that shall he speak: and

b The elders which are among you he will shew you things to come. He I exhort, who am also an elder, and shall glorify me: for he shall receive a witness of the sufferings of Christ, of mine, and shall shew it unto you, and also a partaker of the glory that John xvi. 8—14. For I will not shall be revealed, 1 Pet. v. 1. dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by

VER. 8. me, to make the Gentiles obedient, "Ην ουδείς των αρχόντων του αιώνος τουby word and deed, Through mighty | του έγνωκεν: ει γαρ έγνωσαν, ουκ αν τον signs and wonders, by the power of Kúpou tñs dógns écraúpæsar. the Spirit of God, Rom. xv. 18, 19.

a Which none of the princes of this For our Gospel came not unto you in world knew : b for had they known it, word only,

but also in power, and in they would not have crucified the Lord the Holy Ghost, and in much assu

of glory. rance; as ye know what manner of men we were among you for your

a See on John i. ver. 10. clause 3. sake, 1 Thess. i.5. Unto whom it b Then said Jesus, Father, forgive was revealed, that not unto them them ; for they know not what they selves but unto us they did minister do. And they parted his raiment, the things, which are now reported and cast lots, Luke xxiii. 34. And unto you by them that have preached now, brethren, I wot that through igthe Gospel unto you with the Holy norance ye did it, as did also yon Ghost sent down from heaven ; which rulers, Acts iii. 17. For they that things the angels desire to look into, dwell at Jerusalem, and their rulers, 1 Pet. i. 12.

because they knew him not, nor yet

the voices of the prophets which are VER. 5.

read every sabbath-day, they have "Iya i mietiç ürão un lv copią år- fulled them in condemning him, xiii. θρώπων, αλλ' εν δυνάμει Θεού.

27. But their minds were blinded : a That your faith should not stand for until this day remaineth the same in the wisdom of men, but in the power the old testament; which vail is done

vail untaken away in the reading of of God. . Gr. be.

away in Christ. But even unto this

day, when Moses is read, the vail is . See on chap. i. ver. 17.

upon their heart, 2 Cor. iii. 14, 15.

Who was before a blasphemer, and a VER. 6.

persecutor, and injurious: but I obΣοφίαν δε λαλούμεν εν τοις τελείοις σο- tained mercy, because I did it ignoplay dà où toŨ alõvos TollToU, oudè tūv åp- rantly in unbelief, 1 Tim. i. 13. χόντων του αιώνος τούτου των καταργου- c Lift up your heads, O ye gates ; μένων:

and be ye lift up, ye everlasting Howbeit we speak wisdom among

doors : and the King of glory shall a them that are perfect: 6 yet not the The Lord strong and mighty, the

come in. Who is this King of glory? wisdom of this world, nor of the princes LORD mighty in battle. Lift up your of this world, that come to nought :

heads, O ye gates; even lift them up, a See on Matt. v. ver. 48. clause 1. ye everlasting doors; and the King of See on chap. i. ver. 17. clause 1. glory shall come in. Who is this

King of glory? The Lord of hosts, VER. 7.

he is the King of glory. Selah, Psal. 'Αλλα λαλούμεν σοφίαν Θεού εν

xxiv. 7-10. See also on Luke ii.

AUTTI. ρίν, την αποκεκρυμμένην, ήν προώρισεν και

ver. 11. clause S. Θεός προ των αιώνων εις δόξαν ημών,

VER. 9. But we speak the wisdom of God in a 'Αλλά καθώς γέγραπται· “Α οφθαλμός mystery, * even the hidden wisdom, ojx elde, xai cus oix vxotics, xai ini xapwhich God ordained before the world δίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, & ητοίμασεν και unto our glory:

Θεός τους αγαπάσιν αυτά:

b

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

a

him.

:

a But as it is written, Eye hath not

VER. 1S. seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which | πίνης σοφίας λόγοις, αλλ' εν διδακτούς Πνεύ

"Α και λαλούμεν ουκ εν διδακτοϊς άνθρωGod hath prepared for them that love

ματος αγίου, πνευματικούς πνευματικά

συγκρίνοντες. a For since the beginning of the

Which things also we speak, a not in world men have not heard, nor per the words which man's wisdom teacheth, ceived by the ear, neither hath the bbut which the Holy Ghost teacheth; eye seen, O God, besides thee, what he bath prepared for him that waiteth tual.

ccomparing spiritual things with spirifor him, Isa. lxiv. 4.

a See on chap. i, ver. 17. clause 1. VER. 10.

b See on Matt. xx. ver. 20. Ημίν δε ο Θεός απεκάλυψε δια του

c Having then gifts differing acΠνεύματος αυτού. Το γας Πνεύμα πάντα | cording to the grace that is given to έρευνα, και τα βάθη του Θεού.

us, whether prophecy, let us prophesy a But God hath revealed them unto

according to the proportion of faith,

Rom. xii. 6. usb by his Spirit : c for the Spirit search

VER. 14. eth all things, yea, the deep things of God.

Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του

Πνεύματος του Θεού μωρία γαρ αυτώ έστι, a See on Matt. xt. ver. 25. clause 4. xal où dúretas nõvas, ti meumatınão b See on John xvi. ver. 13. clause 2. ávexpévetai. cSee on Acts viii. ver. 29.

a But the natural man b receiveth not do the depth of the riches both of the things of the Spirit of God : " for the wisdom and knowledge of God! they are foolishness unto him : d neither how unsearchable are his judgments, can he know them, because they are and his ways past finding out! For spiritually discerned. who hath known the mind of the

* These be they who separate themLord? or who hath been his counsel-selves, sensual, having not the Spirit, lor? Or who hath first given to him, Jude 19. and it shall be recompensed unto him b Then Peter took him, and began again? For of him, and through him, to rebuke him, saying, Be it far from and to him, are all things: to whom thee, Lord : this shall not be unto be glory for ever. Amen, Rom. xi. thee. But he turned, and said unto . 33–36.

Peter, Get thee bebind me, Satan: VER. 11.

thou art an offence unto me: for thou τις γαρ οίδεν ανθρώπων τα του ανθρώ- savourest not the things that be of που, el un To wyrūpia to åvopówov, TÒ God, but those that be of men, Matt. ấy airā; oŰtw xai Tà To oudeis older, xvi. 22, 25. Jesus answered and said ει μη το Πνεύμα του Θεού

unto him, Verily, verily, I say unto For what man knoweth the things of thee, Except a man be bom again, he a man, save the spirit of man which is in cannot see the kingdom of God. Nihim? even so the things of God knoweth codemus saith unto him, How can

a man be born when he is old ? can no man, but the Spirit of God.

he enter the second time into bis VER. 12.

mother's womb, and be born? John “Ημείς δε ου TVõua, Toữ xós pov iii. 3, 4. Jesus said unto them, If frá forev, darà tà Nyeüpa TÒ Éx ToŨ Geci, God were your Father, ye would love ένα ειδώμεν' τα υπό του Θεού χαρισθέντα | me: for I proceeded forth and came neiro

from God; neither came I of myself, Now we have received, not the spirit

but he sent me. Why do ye not unof the world, a but the spirit which is of derstand my speech even because ye God; b that we might know the things for they that are after the flesh do

cannot hear my word, viii. 42, 43. that are freely given to us of God.

mind the things of the flesh; bat they * See on Rom. viii. ver. 16. clauses that are after the Spirit the things of

the Spirit. For to be camally minded See on John xiv. ver. 26. clause 3. is death ; but to be spirtually minded

1, 2.

No man.

10

A. D. 59.
I COR. 11. 14–16.-II. 1-3.

A. D. 50.
is life and peace. Because the carnal b All things that I have heard of
mind is enmity against God: for it is my Father I have made known unto
not subject to the law of God, neither you, John xv. 15. I have manifested
indeed can be. So then they that are thy name unto the men which thou
in the flesh cannot please God, Rom. gavest me out of the world, xvii. 6.
viii. 548.

For I have given unto them the words c For the preaching of the cross is which thou gavest me; and they have to them that perish foolishness; but received them, and have known surely unto us which are saved it is the that I came out from thee, and they power of God. For it is written, I have believed that thou didst send will destroy the wisdom of the wise, me, 8. But I certify you, brethren, and will bring to nothing the under that the Gospel which was preached standing of the prudent. Where is of me is not after man. For I neither the wise? where is the scribe? where received it of man, neither was I is the disputer of this world? hath taught it, but by the revelation of Jenot God made foolish the wisdom of sus Christ, Gal. i. 11, 12. this world! 1 Cor. i. 18-20. a See on John vi. ver. 45. clause 1, 2.

CHAP. IIL.-VER. 1.
VER. 15.

Και εγώ, αδελφοί, ουκ ηδυνήθην λαλήσαι

υμίν ως πνευστατικούς, αλλ' ώς σαρκικούς, ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, ως νηπίοις εν Χριστά. αυτός δε υπ' ουδενός ανακρίνεται. a But he that is spiritual judgeth you as unto spiritual, a but us unto car

And I, brethren, could not speak into all things, yet he himself is t judged of nal, even as unto b babes in Christ. * Or, discerneth,

a See verses 3, 4. + Or, discerned.

b I write unto you, little children, a The secret of the LORD is with for his name's sake, 1 John ii. 12.

because your sins are forgiven you them that fear him ; and he will shew them bis covenant, Psal. xxv. 14.

VER. 2. Evil men understand not judgment :

Γάλα υμάς επότισα, και ου βρώμα: ούbut they that seek the LORD understand all things, Prov. xxviii. 5. But

πω γας ήδύνασθε, αλλ' ούτε έτι νύν δύνασθε, strong meat belongeth to them that a I have fed you with milk, and not are of full age, even those who by with meat : for hitherto ye were not able reason of use have their senses exer. to bear it, neither yet now are ye

able. cised to discern both good and evil,

a For when for the time ye ought to Heb. v. 14. VER. 16.

be teachers, ye have need that one Tis yap iyno voữv Kuglov, ôs quubeláca principles of the oracles of God ; and

teach you again which be the first αυτόν; Ημείς δε νούν Χριστού έχομεν.

are become such as have need of milk, a For who hath known the mind of the and not of strong meat. For every Lord, that he * may instruct him? But one that useth milk is unskilful in the we have the mind of Christ.

word of righteousness: for he is a * Gr. shall.

babe. But strong meat belongeth to a Who hath directed the Spirit of them that are of full age, even those the LORD, or being his counseller who by reason of use have their hath taught him? With whom took senses exercised to discern good and he counsel, and who instructed him, babes, desire the sincere milk of the

evil, Heb. v. 12-14. As new-born and taught him in the path of judg; word, that ye may grow thereby, 1 Pet. ment, and taught him knowledge, and shewed to him the

way

of understand ing? Isa. xl. 13, 14. For who hath

VER. 3. stood in the counsel of the Lord, and "Ετι γάρ σαρκικοί έστε. "Όπου γάρ εν hath perceived and heard his word? υμίν ζήλος και έρις και διχοστασίαι, ούχι who hath marked his word, and | σαρκικοί έστε, και κατά άνθρωπον περιπαheard it ? Jer. xxiii. 18.

ii. 2.

τείτε;

b

A. D. 59.
1 Cor. III. 3-6.

A. D. 59. For ye are yet carnal: for whereas | Ephesus. This man was instructed * there is among you envying, and in the way of the Lord; and being strife, and * divisions, are ye not car- fervent in the spirit, he spake and nai, band walk t us men ?

taught diligently the things of the

Lord, knowing only the baptism of * Or, factions.

John. And he began to speak boldly † Gr. according to man.

in the synagogue: whom when Aquila a See on chap. i. ver. 11.

and Priscilla had heard, they took b See on Matt. vii. ver. 11. clause 1. him unto them, and expounded unto

him the way of God more perfectly, VER. 4.

Acts xviii. 24-26. Οταν γαρ λέγη τις• Εγώ μέν είμι Παύ

c But by the grace of God I am 200• fregos dé Eya 'Atondá oixi cago bestowed upon me was not in vain ;

what I am: and his grace which was κικοί εστε;

but I laboured more abundantly than For while a one saith, I am of Paul; they all: yet not I, but the grace of and another, I am of Apollos ; are ye God which was with me, 1 Cor. xv. 10. not carnal ?

Except the LORD build the house, a Now this I say, that every one of they labour in vain that build it: exyou saith, I am of Paul; and I of cept the Lord keep the city, the Apollos ; and I of Cephas; and I of watchman waketh but in vain. It is Christ, 1 Cor. i. 19. And these

things, vain for you to rise up early, to sit up brethren, I have in a figure transferred late, to eat the bread of sorrows : for to myself and to Apollos for your cxxvii. 1, 2. For as the rain cometh

so be giveth his beloved sleep, Psal. sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is down, and the snow, from heaven, written, that no one of you be puffed and returneth not thither, but water

eth the earth, and maketh it bring up for one against another, iv. 6.

forth and bud, that it may give seed VER. 5.

to the sower, and bread to the eater; τις oύν έστι Παύλος, τίς δέ 'Απολλώς, | out of my moutl: it shall not return

So shall my word be that goeth forth αλλ' ή διάκονοι δι' ών επιστεύσατε, και

unto me void ; but it shall accomplish εκάστω ώς ο Κύριος έδωκεν ;

that which I please, and it shall prosWho then is Paul, and who is Apollos, per in the thing whereto I sent it, a but ministers by whom ye believed, even Isa. Iv. 10, 11. For as the earth bringas the Lord gave to every man?

eth forth her bud, and as the garden

causeth the things that are sown in it a See on Matt. xxv. ver. 14. clause 2. to spring forth : so the Lord God will

cause righteousness and praise to VER. 6.

spring forth before all the nations, Εγώ έφύτευσα, 'Απολλώς επότισεν, iii. 11. And the Lord added to the αλλ' ο Θεός ήυξανεν.

church daily such as should be saved, I have planted, b Apollos watered; things, they held their peace, and

Acts ii. 47. When they heard these c but God gave the increase.

glorified God, saying, Then hath God a According to the grace of God also to the Gentiles granted repentwhich is given unto me, as a wise ance unto life, xi. 18.

And a cermaster-builder, I have laid the fountain woman named Lydia, a seller dation, and another buildeth thereon. of purple, of the city of Thyatira, But let every man take heed how he which worshipped God, heard us: buildeth thereupon, ver. 10. Am I whose heart the Lord opened, that not an apostle? am I not free? have she attended unto the things which I not seen Jesus Christ our Lord? are

were spoken of Paul, xvi. 14. Ye not ye my work in the Lord ? ix. 1. are our epistle written in our hearts, See also on chap. i. ver. 2. clause 1. known and read of all men: Foras.

b And a certain Jew named Apollos, much us ye are manifestly declared to born at Alexandria, an eloquent man, be the epistle of Christ ministered by and mighty in the Scripture came to us, written not with ink, but with the

2

b

C

« PreviousContinue »