Pandai Jawi

Front Cover
Cerdik Publications Sdn Bhd, 2003 - Jawi alphabet - 280 pages
3 Reviews
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

ALBUM BENCANA ALAM

User Review - Flag as inappropriate

ya shad

Selected pages

Contents

Tiga Huruf Utama
1
Huruffla
2
Huruf7a
4
Huruf Jim dan Ca
5
Huruf Bersambung
6
Huruf Jim dan Ca Bersambung
7
HurufDadan?a
8
HurufSindanfl
9
Akhiran bagi Perkataan berbunyi ke Depan Terbuka
112
Hamzah Sebagai Alif
114
Hamzah Pembantu Bunyi Geluncuran dan Gelinciran
116
Hamzah Menjadi Pembatas
117
Lagi Hamzah Menjadi Pembatas
118
Hamzah Pembatas untuk Di Se dan Ke
119
Hamzah Pembantu Bunyi
120
Suku Kata ke Atas Tertutup Berawalkan Wau
122

Huruf Ga dan Lam
10
Huruf Mim dan Nun
12
Bandingan Huruf Jawi Rumi
13
Sambungan Huruf
14
Huruf Nga dan Nya
15
Huruf Sin dan Syn
16
Huruf Ai WaH dan Ya sebagai Huruf Benar
18
Huruf Alif Wau dan Ya untuk Dua Jenis Bunyi
20
Huruf Kaf dan Qaf
21
HunrtPadanta
22
UumtKha
23
Huruf a Kecil dan Besar Hampir Sebunyi Berlainan Bentuk
24
Huruf Ta dan Ta Tebal
25
Huruf Ghain dan i4n
26
Huruf Tho Sin Shod
28
HurufZa Zai Zho
29
Huruf Hamzah
31
Padanan Jati dan Gabungan
32
HurufHuruf Tiada Padanan Rumi
33
Huruf Gubalan Melayu
34
RumahHuruf
35
Rumah Huruf bagi Tiga dan Empat Huruf
36
TitikHuruf
37
Kelompok Huruf Bertitik
38
BentukHuruf
39
Bentuk Huruf Mim Ha LamAlif
40
Rumah Huruf dan Titik
41
Huruf Ikut Susunan
42
Huruf ke22 hingga ke36
43
Susunan Abjad Jawi
44
Abjad JawiArab
45
Dua Jenis Suku Kata
46
Suku Kata Terbuka Bunyi ke Depan
47
Suku Kata Terbuka Bunyi ke Bawah
48
Depan Bawah
49
Suku Kata Terbuka ke Atas
50
Gabungan Suku Kata Terbuka ke AtasDepan
51
Gabungan Suku Kata Terbuka Pelbagai Bunyi AtasDepanBawah
52
Gabungan Suku Kata Terbuka Bunyi ke Atas Bawah
54
Suku Kata Tertutup ke Depan
56
Suku Kata Tertutup ke Bawah
57
Suku Kata Tertutup ke Atas
58
Gabungan Dua Suku Kata Tertutup Bunyi ke Atas
59
Perkataan Pelbagai Gabungan Suku Kata Tertutup
61
Bunyi ke Atas Halus
62
Bunyi ke Atas Halus Lagi
63
Bunyi ke Atas Halus Tertutup
64
Membaca dan Kenal Ejaan
65
Mengeja Perkataan Banyak Suku Kata
66
HukumKaGa
67
Gandingan Suku Kata Berbunyi Geluncuran
68
Geluncuran lya dan Iyu
69
Gandingan Suku Kata Berbunyi Gelinciran
70
Hamzah dalam Bunyi Gelinciran
72
Hamzah Pengganti Alif
73
Bunyi Diftong
74
Diftong Tanpa Alif Mengelirukan
75
Mengeja Bunyi DiftongA
76
Mengeja Bunyi Diftong Oi 11
77
HukumRaMa
78
Hukum Ha Pertama
79
Angka Dua bagi Bunyi Berulang
81
Mengeja Di Menggunakan Huruf Saksi Ya
82
Mengeja Di Tanpa Huruf Saksi
83
Mengeja Di Kaedah Ejaan Tradisi
84
Contoh Perkataan yang Mengikut Kaedah Ejaan Tradisi
85
Lagi Perkataan Mengikut Ejaan Tradisi
86
Huruf Saksi Terwujud
87
Huruf Saksi Terwujud Sebab Partikel
88
Huruf Saksi Terwujud Sebab Imbuhan
89
Ejaan Lampau Hukum
90
Lagi Ejaan Lampau Hukum Deranglu dan KaGa
91
Beberapa Perkataan Lagi Ejaan Lampau Hukum
92
Ejaan Lampau Hukum bagi Ejaan Lazim
93
Lagi Perkataan Lampau Hukum Ejaan Lazim
94
Lampau Hukum Perkataan Khas
95
Awalan bagi Ekakata
96
Kewangan atau Keewangan?
97
Akhiran An bagi Bunyi Konsonan
98
Akhiran An bagi Kata Pinjaman
99
Akhiran An bagi Kata Pinjaman Inggeris
100
Akhiran An bagi Perkataan Berakhir dengan Vokal
101
Akhiran An bagi Perkataan Berakhir Diftong Au
102
keAtas
103
Akhiran An bagi Perkataan Mengikut Hukum Deranglu
104
Akhiran An bagi Hukum KaGa
105
Akhiran An bagi Perkataan di Luar Hukum Deranglu
106
Akhiran An bagi Ejaan Tradisi
107
Akhiran An bagi Perkataan Berakhir U
108
Akhiran bagi Bunyi Konsonan
109
Akhiran bagi Kata Pinjaman
110
Akhiran bagi Perkataan Berbunyi ke Atas Terbuka
111
Lagi Suku Kata Tertutup Berawalkan Wau
123
Mengeja Bunyi Glotal
124
Hentian Glotis bagi Perkataan Jati
125
Hentian Glotis bagi Pinjaman Inggeris
126
Antara ATadan Qaf
127
RumusanRumusan Kaedah Ejaan Jawi Baru
128
RumusanRumusan Ejaan Baru
130
Beberapa Rumusan Ejaan
131
Lagi Rumusan Ejaan
133
RumusanRumusan Ejaan
135
Bacaan Jawi 1
137
Bacaan Jawi 2
139
Bacaan Jawi 3
141
Bacaan Jawi 4
143
Bacaan Jawi 5
145
Bacaan Jawi 6
147
Ciriciri Perbezaan Ejaan Baru dengan Ejaan Lama
148
Homograf
149
HomografTidakHakiki
150
Bunyi Glotal
151
Ta Marbutah dan Ta Maftuhah
152
AkhiranAn
153
Hukum Deranglu
154
Penggunaan Hamzah
155
HukumRaMa
156
Gabungan Perkataan
157
HukumHaAha
158
Penggunaan Angka Dua
159
Kaedah Huruf Saksi Terwujud
160
Sisipan Saksi Alif
161
HukumAnjakan
162
Lagi Mengenai Hukum Anjakan
163
Kependekan Kata Glotal
164
AArabdan faMeIayu
165
Bunyi Dengung Nga
166
Kata Ganda Bergabung
168
Hukum Pasangan TerbukaTertutup
169
Hukum Pasangan TertutupTertutup
170
Mengeja Mata Tanpa Alif
171
Ejaan Tanpa Huruf Saksi
172
Mengatasi Homograf
173
Lih dan Luh
174
Ta Akhir Pelbagai Bunyi
175
Huruf Saksi Ya Kerap Digugur
176
Membaca Syair
177
Membaca Berita
178
MembacaTeks
179
Ejaan Tradisi
181
Beberapa Ejaan Tradisi
182
Beberapa Kaedah Ejaan Tradisi
183
Unsur Ejaan Klasik dalam Ejaan Lama dan Baru
184
Lagi Unsur Baris dalam Ejaan Baru dan Lama
185
Unsur Baris dalam Ejaan di Luar Hukum Deranglu
186
Unsur Baris dalam Hukum Ha
187
Unsur Baris dalam Homograf Ejaan Lama
188
Lam Berbunyi ke Atas
189
Mengeja Tatkala dan Manakala
190
SekitarEjaanKepala
191
Antara Kemudian dengan Demikian
192
Mengeja Bagi dan Bagai
193
Antara Baris dan Huruf Saksi
194
Bunyi Terbuka Mim di Akhir
195
Kata Ganti Mu dengan Mim
197
faBerbunyi Ku
199
Membaca Manuskrip Lama
200
Hikayat Nabi Yusuf
202
Membaca Hikayat Nabi Yusuf
204
Ejaan Kitab
206
MembacaKitab
208
Membaca TajulMuluk
210
Lagi Petikan Kitab TajulMuluk
212
BukuBuku Bertulis Tangan
214
Darihal Kornel Farquhar Kena Tikam
216
Ejaan Abdullah dan Zaba
218
Bandingan Ejaan LamaBaru
219
Permulaan Hikayat Abdullah
221
Ejaan Abdullah
223
Ejaan Hikayat Bayan Budiman
225
Kandungan Petikan Hikayat Bayan Budiman
227
Surat Kebenaran Berniaga
229
Kandungan Surat Sultan Aceh
231
Bunyi Terbuka Akhir dalam Ejaan Klasik
233
Perkembangan dan Perubahan Ejaan 1
234
Perkembangan dan Perubahan Ejaan 2
235
Ejaan Jawi Terus Berkembang dan Berubah
236
Huruf Jawi Memakai Tanda Baris
237
MenulisJawi
239
Kedudukan hurufhuruf Jawi dalam tulisan sambung
240
Contoh tulisan dalam bentuk perkataan
242
Kaedah menulis hurufhuruf Jawi Khat Nasakh
243
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information